Basiskaart aanpassingen N639 kom Chaam

In de kern van Chaam worden problemen ervaren als gevolg van de hoeveelheid verkeer. Om die reden hebben de provincie Noord-Brabant en de gemeente Alphen-Chaam met elkaar een studietraject doorlopen. De gemeente heeft een voorkeursalternatief (VKA) in de vorm van een principeplan (ontwerp) vastgesteld. Omdat het project groot onderhoud betreft en geen herinrichting, zijn alleen kleine aanpassingen in het ontwerp mogelijk.

De provincie werkt in dit project samen met advies- en ingenieursbureau TAUW en gemeente Alphen-Chaam. En naast het groot onderhoud aan de N639 speelt er in Chaam een Meerjaren Uitvoeringsprogramma rondom leefbaarheid, met als onderdeel mobiliteit en vrachtverkeer.

Informatiebijeenkomst

Op 20 oktober jl. is tijdens een informatiebijeenkomst het definitieve ontwerp gepresenteerd. Het doel van deze bijeenkomst was om een korte terugkoppeling te geven over de eerder ingebrachte wensen en eisen vanuit de omwonenden. Verder was het doel om punten die van belang zijn voor de uitvoering te inventariseren en een korte doorkijk te geven naar de vervolgstappen in dit project. Onderaan deze pagina, bij documenten, vindt u de presentatie en het volledige verslag van de informatiebijeenkomst.

Meerjaren Uitvoeringsprogramma Chaam 2040 (MUP)

Ook is tijdens de informatiebijeenkomst van 20 oktober jl. gesproken over het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Chaam 2040. Met behulp van vele inwoners, ondernemers en verenigingen is het Ontwikkelperspectief Chaam opgesteld die richting aangaf en als basis gold voor het MUP. In het MUP zijn vier ambities die in het Ontwikkelperspectief staan uitgewerkt. Dit zijn:

  • Chaam beschikt in 2040 over voldoende en passende ruimte voor wonen en werken
  • Chaam is in 2040 een vitaal lintdorp met een herkenbaar en gezellig centrum
  • De Chaamse leefomgeving is in 2040 gezond, beweegvriendelijk en klimaatadaptief
  • In 2040 wordt het lokaal en doorgaand verkeer in Chaam op duurzame en veilige wijze afgewikkeld.

Planning

 Wanneer

Wat

 Q4 2022  Start aanbesteding
 Q2 2023  Keuze aannemer
 Q3 2023  Start werkvoorbereiding
 Medio 2024  Start uitvoering
 

Contact

N639 Kom Chaam

M. (Mark) Ceelen
Omgevingsmanager N639

Zie ook