Deze video gaat over N605 Randweg Boekel

De N605 loopt van Gemert naar Uden en gaat daarbij door de kern van Boekel. Een groot deel van het verkeer op deze weg is doorgaand verkeer uit de regio. Om de leefbaarheid en veiligheid in het dorp te verbeteren, legt de provincie Noord-Brabant een nieuwe 80 km/u weg aan die buiten de kern ligt. De nieuwe N605 Randweg Boekel wordt een enkelbaansweg met 2x1 rijstrook en wordt landschappelijk goed ingepast. De weg wordt uitgevoerd met geluidsreducerend asfalt. En er komen goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen. 

Waar komt de nieuwe weg?

Er is gekozen voor een westelijke randweg om Boekel. De nieuwe randweg begint bij de kruising Gemertseweg (N605) met de Mutshoek en loopt dan in noordwestelijke richting. Ongeveer ter hoogte van Molenakker sluit de randweg weer aan op de N605. Daartussen sluiten rotondes aan op bedrijventerrein De Vlonder en de Erpseweg. Bekijk een overzichtstekening van de nieuwe weg. Dit conceptontwerp wordt op dit moment verder uitgewerkt door de aannemer. Zie ook de animatie (zonder geluid).

Flora en fauna

De nieuwe weg wordt landschappelijk zo goed mogelijk ingepast. Voor flora en fauna, en met name dassen, wordt het volledige tracé van de randweg afgerasterd om aanrijdingen met dieren te voorkomen. Er komen faunapassages, zodat dieren de weg kunnen oversteken. Nadelige effecten op landschappelijke –en/of natuurwaarden worden gecompenseerd of gemitigeerd. Zo heeft stichting D’n Eik nieuwe nestkasten opgehangen voor dwergvleermuizen, huismussen, steenuilen en kerkuilen die nu leven in de panden die gesloopt worden voor de aanleg van de Randweg. Samen met de gemeente wordt onderzocht op welke locaties in Boekel natuur wordt gecompenseerd die verdwijnt door de aanleg van de Randweg.

Proces

Het bestemmingplan ‘N605 Randweg Boekel’ is door de gemeente Boekel opgesteld en op 1 juni 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 25 juli 2018 heeft de Raad van State het bestemmingsplan voor de randweg onherroepelijk verklaard. Daarna is het project overgedragen aan de provincie Noord-Brabant die verantwoordelijk is voor de realisatie.
Planning De realisatie van de nieuwe randweg is door de provincie gegund aan Dura Vermeer. De aannemer is in 2019 gestart met het verder uitwerken van het ontwerp en het treffen van voorbereidende werkzaamheden, zoals aanvullende onderzoeken, noodzakelijke kap van bomen en verleggen van kabels en leidingen. De daadwerkelijke start van de aanleg van de weg staat gepland vanaf augustus 2020. Vanaf juni 2021 moet de hele randweg open zijn voor verkeer. Gedeeltes van de weg zullen waarschijnlijk al eerder worden opengesteld.
In augustus 2020 start de aannemer met de daadwerkelijke aanleg van de Randweg. Zij starten vanaf het midden met de aanleg van de nieuwe rotonde met de Erpseweg. Na realisatie van de rotonde Erpseweg werkt Dura Vermeer vanaf daar in noordelijke en zuidelijke richting. Zo vermijdt het bouwverkeer het centrum van Boekel. Na de rotonde Erpseweg wordt de rotonde Molenstraat aangelegd.

Globale planning tot en met de oplevering

 • Verleggen rioolwaterleiding langs de Erpseweg 21 augustus t/m 9 september
 • Aanleg verbindingsweg Neerbroek periode augustus 2020 – oktober 2020
 • Aanleg vrijliggend fietspad Molenstraat periode augustus 2020 – oktober 2020
 • Aanleg randweg in ’t vrije veld aan Noordzijde van de Erpseweg periode augustus 2020 - december 2020
 • Werkzaamheden Brabant Water aan waterleiding t.h.v. de Zandhoeksche Loop : periode september – oktober 2020
 • Aanleg rotonde Molenstraat periode september 2020 – november 2020
 • Aanleg bypass voor werkzaamheden aan rotonde Erpseweg periode september 2020 – november 2020
 • Aanleg duiker Molenloop periode september 2020 – november 2020
 • Aanleg verbindingsweg Erpseweg en het Goor periode september 2020 – november 2020
 • Aanleg randweg in ’t vrije veld aan zuidzijde van de Erpseweg periode sept. 2020 – mei 2021
 • Aanleg rotonde De Vlonder periode oktober – januari 2021
 • Aanleg rotonde Erpseweg periode november 2020 – februari 2021
 • Aanleg rotonde Gemertseweg periode februari 2021 – april 2021
 • Realiseren aansluitingen rotonde Molenstraat aan de N605 periode april 2021 – mei 2021
 • Realiseren aansluitingen rotonde Gemertseweg aan de N605 periode april 2021 – mei 2021

Bekijk de planning in een visueel overzichtsschema.

Bijkomende werken gemeente Boekel

Door de aanleg van de Randweg Boekel verandert er op de gemeentelijke wegen ook het één en ander. Om de beoogde verkeerskundige effecten te bereiken in het dorp, wordt een aantal projecten door de gemeente opgepakt:

 • Afsluiting van het Goor voor doorgaand verkeer. Bij de opening van de randweg moet de afsluiting definitief zijn;
 • Fietsoversteek Erpseweg. Door de aanleg van de randweg zullen meer fietsers de Erpseweg oversteken ter hoogte van De Aa. Dit is een lastige oversteek. Nog voor de afsluiting van het Leurke een feit is zal daar de oversteek worden verbeterd. De benodigde grond is aangekocht; 
 • 30 km herinrichting van het centrum (Kerkstraat noord en zuid) van Boekel. Na aanleg van de randweg zal het doorgaande verkeer worden ontmoedigd om gebruik te maken van de route door het dorp. In eerste instantie met tijdelijke maatregelen. Een ruim jaar na opening van de randweg wordt bekeken hoe de definitieve inrichting eruit moet komen te zien. Niet direct als gevolg van de aanleg van de randweg maar wel door de randweg nog meer noodzakelijk, is de verbreding van de Mutshoek. De bedrijvigheid ter plaatse noopt ook in de huidige situatie tot een verbreding van de weg. Naar verwachting zal dit werk in 2020 worden uitgevoerd. w
  Vanaf 18 op vragen wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar j.hermans@duravermeer.nl. De aannemer neemt dan contact met u op om ‘op afstand’ de informatie te verstrekken en eventuele vragen te beantwoorden.

Vragen

Heeft u vragen over werkzaamheden? Neem dan contact op met Joost Hermans, de omgevingsmanager van Dura Vermeer op telefoonnummer 073 528 89 50 / 06 24 17 07 54 of via e-mail: j.hermans@duravermeer.nl. Voor overige vragen kunt u terecht bij Jeroen van Bremen, Omgevingsmanager Randweg Boekel voor de provincie Noord-Brabant, randwegboekel@brabant.nl, 06 277 451 93.

Contact

N605 Randweg Boekel

(Joost) Hermans
Omgevingsmanager N605 Randweg Boekel (Dura Vermeer)

Zie ook