De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de regio Zuidoost-Brabant. Om de krachtige positie van de regio te behouden, is het belangrijk dat de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N279 tussen Veghel en Asten worden verbeterd.

Provinciaal Inpassingsplan

De provincie heeft met breed draagvlak van bestuurders uit de regio gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de N279. Na het vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel – Asten hebben verschillende partijen bezwaar aangetekend. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, heeft zich over de beroepsschriften gebogen en op 15 december 2021 het plan vernietigd.

Vervolg

De inzet van alle betrokken partijen blijft om zo snel als mogelijk, maar ook zorgvuldig en toekomstbestendig, de bestaande problematiek aan te pakken. We bekijken naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State mogelijke oplossingsrichtingen en vervolgstappen. Hoeveel tijd dit gaat kosten, valt nu nog niet te zeggen. Alles is er in elk geval op gericht om op een toekomstbestendige manier de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op en rond deze belangrijke verkeersader te verbeteren, waarbij nader moet worden ingevuld hoe dat gebeurt. Zodra hierover meer bekend is, zal de provincie hier proactief over communiceren.

SmartwayZ.NL

Naast reconstructie van de weg wil de provincie ook op de N279 nieuwe technologieën toepassen die het gebruik van de weg comfortabeler en veiliger maken en de doorstroming verbeteren. Onder de noemer SmartwayZ.NL is een pakket maatregelen samengesteld, waaronder slimme verkeerslichten en een slimme bandenspanningsmeter in het wegdek voor vrachtwagens. SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan het slimste mobiliteitssysteem van Nederland.

Contact

N279 Veghel - Asten

Zie ook