1775-5945181d173b3b9da814673b1d2d3519 1775-79e39eaa48ed2613115f9eaf3eedc8c5 1775-e553487aa6b91f8939b51b88882b5103

Provinciale Staten stellen Inpassingsplan N279 Veghel-Asten vast

Na jarenlange zorgvuldige voorbereiding hebben Provinciale Staten op 7 december 2018 het Inpassingsplan (PIP) voor de N279 tussen Veghel en Asten vastgesteld. Hiermee worden de voorgestelde maatregelen met betrekking tot de bestaande weg, net als de aanleg van de omleiding Helmond, planologisch juridisch mogelijk gemaakt. Het PIP N279 Veghel-Asten lag tot en met 28 januari 2019 ter inzage (zie ook: Provinciaal Inpassingsplan N279 ter inzage).

Aanpassingen aan de N279

De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de regio Zuidoost-Brabant. Om de krachtige positie van de regio te behouden, is het belangrijk dat de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N279 tussen Veghel en Asten worden verbeterd. Vorig jaar heeft de provincie met breed draagvlak van bestuurders uit de regio gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de N279. Dit houdt in dat:

  • de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaakt
  • de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft. Hierbij worden de maatregelen zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is.
  • bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd
  • bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen.

Planning

Het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten ligt op dit moment ter behandeling bij de Raad van State in verband met beroepsschriften die zijn ingediend. Vanwege drukte heeft de Raad van State zich echter nog niet uitgesproken over de bezwaren op het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten. Hierdoor loopt de projectplanning helaas achter op de oorspronkelijke planning. De verwachting is nu dat de Raad van State dit N279-dossier in de tweede helft van 2020 behandelt, maar dat is door de corona-uitbraak niet zeker. Mocht de zitting dan plaatsvinden, kan afhankelijk van de uitspraak begin 2021 met de aanbesteding worden gestart. Om te zorgen dat er geen verdere vertraging optreedt, worden alle voorbereidingen voor de start van de aanbesteding nu al getroffen.

De N279 Veghel-Asten is onderdeel van SmartwayZ.NL

SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. SmartwayZ.NL bestaat uit 8 samenhangende deelopgaven en richt zich op de corridor Breda-Venlo (A58, A2, A67), de A2 Weert - Eindhoven, de N279 Veghel - Asten en Zuidoost-Brabant. Het programma heeft een looptijd tot 2026. Kijk op SmartwayZ.NL voor meer informatie.

Zie ook