In februari 2017 hebben de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu (Schultz van Haegen) en gedeputeerde Christophe van der Maat de overeenkomst voor dit plan ondertekend.

Maatregelen

Het Hooipolder-Plusplan bestaat uit een integraal pakket met 6 maatregelen op zowel de rijksweg als het provinciale wegennet en moet de doorstroming verbeteren en het sluipverkeer in de dorpskernen Waspik en Raamsdonk verminderen.

  • Een fly-over voor doorgaand verkeer van A59 uit westelijke richting naar de A27 richting Utrecht-noord.
  • Verbreding van de A27 ten noorden van Hooipolder naar 3 rijstroken per richting.
  • Afsluiting van de bestaande op- en afritten  #34 bij Raamsdonkveer.
  • Een nieuwe verbindingsweg richting Raamsdonkveer vanaf de A59 bij afrit #33.
  • Uitbreiding van de A59 naar drie rijstroken per richting ter hoogte van knooppunt Hooipolder en deels vrije ‘rechtsaffers’ buiten de verkeerslichten om.
  • Aanleg van een nieuwe parallelle weg ten noorden van de A59 om sluipverkeer te weren uit de dorpskernen van Raamsdonk en Waspik. (exacte tracé nog te bepalen)

Het Hooipolderplusplan is op initiatief van de provincie tot stand gekomen na een intensief proces met de gemeenten Breda, Oosterhout, Geertruidenberg en Waalwijk en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 3 februari ingestemd met het vrijmaken van de benodigde financiële middelen voor de realisatie van het Hooipolder-Plusplan.

Subsidie

Om de financiële omvang te bepalen heeft de provincie een haalbaarheidsonderzoek gedaan. De gemeenten zullen een subsidie ontvangen en vervolgens een inpassingsstudie uitvoeren. Nadat er een tracé is bepaald, verzorgen zij ook de aanleg en eventuele aanpassingen aan bestaande wegen.

Zie ook