N640 Oudenbosch-Etten-Leur

De provincie heeft alle aspecten van de weg in kaart gebracht en hierbij nauw samengewerkt met gemeenten Halderberge en Etten-Leur om tot een gedragen ontwerp te komen. Daarnaast is er overleg geweest met omwonenden, het waterschap, OV-bedrijven en andere belanghebbenden.

Input uit de omgeving

Bij de opstart van de planstudie kwamen veel berichten uit de omgeving dat de problematiek die op de weg speelt groter is dan enkel de behoefte aan groot onderhoud. Om deze reden is alle geïnteresseerden de kans geboden om tijdens een inloopavond in november 2017 hun op- en aanmerkingen over het traject kenbaar te maken aan het projectteam. Van al deze input is bepaald of het te realiseren is binnen de kaders van het project. Onder meer het verbeteren van de leefbaarheid en het vergroten van de veiligheid heeft veel aandacht gekregen tijdens de planstudie. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over deze fase.

Voorkeursontwerp

De colleges van B&W en GS zijn goed met elkaar in gesprek over het project. Veel wensen vanuit omwonenden zijn meegenomen in de ontwerpen die gemaakt zijn op basis van de planstudie. Voor de knelpunten waarvoor dit niet mogelijk was is na een technische onderbouwing in het bestuurlijk overleg door de wethouders aangegeven dat zij positief tegenover de plannen staan.

Op 7 oktober 2019 zijn tijdens een bijeenkomst de schetsontwerpen getoond aan geïnteresseerden en kreeg iedereen de gelegenheid om deze te bespreken met leden van het projectteam van de provincie, gemeenten en het adviesbureau. Onderaan deze pagina vindt u een aantal voorstellen die in het voorkeursontwerp zijn opgenomen.

Hoe nu verder?

De uitkomst van de planstudie wordt intern bij de provincie voorgelegd aan de wegbeheerder ter goedkeuring. Na vaststelling van de planstudie volgt de concretiseringsfase, waarin de provincie start met het opstellen van een bouwcontract ter voorbereiding van de realisatiefase.

Onderdeel van deze fase is het concreter technisch uitwerken van de ontwerpen. Daarin o.a. keuzes verwerkt voor materiaal, waterafvoer, opbouw van het asfalt, kabels en leidingen, verlichting, bebording en omgang met flora en fauna rond de weg. Hiervoor worden aanvullende onderzoeken in het gebied uitgevoerd. Voor sommige onderdelen moet een ruimtelijke procedure worden doorlopen.

Na de concretiseringsfase volgt de realisatiefase. De planning daarvan kan worden beïnvloed door het doorlopen van enkele ruimtelijke procedures die benodigd zijn. Het jaar 2020 zal in het teken staan van het inzamelen van de benodigde info en het opstellen van het contract en het bestemmingsplan. In het meest gunstige geval zal realisatie naar verwachting plaatsvinden in 2021.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u deze stellen via n640@brabant.nl.

Contact

N640 Oudenbosch-Etten-Leur

Zie ook