N264 Odiliapeel-Haps

De maatregelen richten zich op het scheiden van (langzaam rijdend) landbouwverkeer van het snellere overige verkeer, de oversteekbaarheid, de aansluiting van zijwegen/inritten en de inrichting van de weg volgens geldende richtlijnen voor veiligheid.

Maatregelen

 • Uitbreiding van de rotonde bij de Middenpeelweg.
 • Aanleggen van parallelwegen langs de N264 tussen Volkel en de Middenpeelweg voor landbouwverkeer, zodat de verkeersveiligheid verbetert.
 • Vergroten van de middenbermen bij de rotonde van de Middenpeelweg, zodat verkeer veiliger kan oversteken.
 • Verdere uitwerking met aanwonenden van mogelijkheden voor het aanleggen van een parallelstructuur langs de N264 tussen Sint Hubert en Haps.

Opstellen voorkeursalternatief verkeersveilige N264

Medio 2020 wil de provincie de maatregelen uitgewerkt hebben in een voorkeursalternatief. Het projectgebied bestaat uit het gedeelte van de weg tussen de rotonde Oudendijk (Uden) en de rotonde Hapseweg (Haps), met uitzondering van de kom van Sint Hubert. Het project is ingedeeld in drie deelgebieden, aangegeven in rood (1), geel (2) en blauw (3a en b) op de bovenstaande kaart.

 • Deelgebied 1 is ongeveer 4 kilometer lang en betreft het wegtracé N264 vanaf de rotonde Oudendijk in Uden tot aan de rotonde N277.
 • Deelgebied 2 is ook ongeveer 4 kilometer lang en betreft het wegtracé N264 vanaf de rotonde N277 en tot en met de rotonde N602 (ter hoogte van restaurant Erica) in Sint Hubert.
 • Deelgebied 3 is opgesplitst in deelgebied 3a en 3b. De kom van Sint Hubert valt buiten het projectgebied.
 • Deelgebied 3a is ongeveer 300 meter en betreft het wegtracé N264 vanaf de rotonde N602 (ter hoogte van restaurant Erica) tot aan de komgrens van Sint Hubert
 • Deelgebied 3b is ongeveer 2 kilometer lang en betreft het wegtracé N264 vanaf de komgrens van Sint Hubert tot aan de rotonde Hapseweg.

Klankbordgroepen N264

De provincie wil het voorkeursalternatief in samenspraak met de omgeving opstellen en heeft voor elk deelgebied (deelgebied 1, 2 en 3b) een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroepen bestaan uit een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers, ZLTO, en organisaties als natuurwerkgroepen, de fietsersbond, dorpsraden en gebiedsplatforms.
Het proces om tot een voorkeursalternatief te komen voor een verkeersveilige N264, bestaat uit 4 bijeenkomsten. Er wordt gewerkt van grof naar fijn, waarbij eerst knelpunten en wensen op het gebied van verkeersveiligheid worden geïnventariseerd. Daarbij worden ook de eerder ingebrachte punten uit de verkennende studie meegenomen. Vervolgens worden verschillende varianten geschetst en besproken. Daarna worden de verschillende varianten getoetst aan criteria zoals inpassing, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. De meest kansrijke variant wordt uitgewerkt en gepresenteerd.

Planning

De klankbordgroepen komen drie keer samen:

 1. In februari 2020: om de bestaande knelpunten te inventariseren en te onderzoeken welke wensen er spelen in de omgeving van de N264. Verslagen vindt u onderaan deze pagina.
 2. In april/mei 2020: om de mogelijke oplossingsvarianten te bespreken. Vanwege het coronavirus vinden deze klankbordgroepen online plaats.
 3. De verdere planning en verloop van de klankbordgroepen hangt af van de maatregelen rond het coronavirus. De provincie spant zich in om het project zoveel mogelijk op een verantwoorde manier door te laten gaan.

Zie ook