N264 Herinrichting Sint-Hubert

Waarom

De N264 is de verbindingsweg tussen de A50 (Uden) via Haps (aansluiting op de A73) en N271 (nabij Gennep). In het voorjaar van 2018 is onderzocht hoe de verkeersafwikkeling op het gehele traject kan worden verbeterd. Hierbij is extra aandacht uitgegaan naar de leefbaarheid in de kern van Sint-Hubert. Voor Sint Hubert zijn daarom de verkeersprognoses en ruimtelijke ontwikkelingen onderzocht en zijn meerdere oplossingsvarianten bekeken. Uiteindelijk hebben bestuurders van de gemeente en provincie gekozen voor een herinrichting van de bestaande weg. Daaropvolgend is in 2018/2019 een planstudie uitgevoerd naar de meest optimale herinrichting van de N264 (Pastoor Jacobstraat) door de bebouwde kom van Sint Hubert. Een lokale werkgroep heeft hierbij het ontwerpproces ondersteund.

Doelen

Het plan heeft de volgende uitgangspunten:

  • De rijsnelheid van het verkeer op de Pastoor Jacobstraat aanzienlijk omlaag brengen ten opzichte van de huidig gereden snelheid;
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid;
  • Betere inrichting voor voetgangers en fietsers;
  • Een meer dorpse uitstraling van de weg.

Aanpak

De provincie Noord-Brabant heeft advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos gevraagd om dit plan verder uit te werken tot een referentieontwerp en contract ten behoeve van de aanbesteding. Tijdens deze aanbesteding wordt een aannemer op basis van beste prijs/kwaliteits-verhouding geselecteerd. De geselecteerde aannemer gaat het werk buiten uitvoeren.

De eerste stap in het ontwerpproces is het verzamelen van de aanwezige informatie en het in kaart brengen van de huidige situatie. Inmiddels is er een digitale terreinmeting uitgevoerd en zijn de verschillende onderzoeken opgestart: archeologie, explosieven, flora en fauna, milieu, geluid en kabels en leidingen. In de komende periode brengt Witteveen+Bos de wensen van de omgeving in kaart en haalt bij de gemeente en de provincie de wensen op met betrekking tot de (lokale) normen, richtlijnen en voorschriften. Op basis van deze informatie wordt het principeplan verder uitgewerkt tot een referentieontwerp en bijbehorend contract.

Denk mee

Het huidige ontwerp wordt verder uitgewerkt, denkt u met ons mee? Via een digitale kaart kan iedereen van 2 tot en met 20 maart 2020 zijn ideeën en zorgen delen aangaande de herinrichting van de weg. Denk hierbij aan geluid, trillingen en fijnstof. Maar ook over het gebruik van materiaalkeuze op en langs de weg. Tijdens de werksessies met de werkgroep Kom-Sint-Hubert worden uw suggesties besproken. Er wordt dan een afweging gemaakt of uw idee een plek kan krijgen in de verdere uitwerking.

Contact

N264 Herinrichting Sint-Hubert

Zie ook