Het aandeel vervoer over de weg is en blijft hoog. Partijen zetten zich in om dat vervoer zo efficiënt mogelijk af te wikkelen. De provincie zoekt samen met partners naar mogelijkheden om bijvoorbeeld buiten de spits te rijden, lading te bundelen zodat minder (half) lege vrachtwagens rond rijden en ook worden alternatieve modaliteiten benut, dus vervoer per trein of schip. Er is veel aandacht voor innovaties in het wegvervoer. Samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen worden kansen en mogelijkheden getest. Kijk voor meer informatie op Smartwayz.nl.

Beter Benutten van infrastructuur

Met het project Logistiek in Brabant hebben Rijksoverheid, provincie, steden en bedrijfsleven als onderdeel van het programma Beter Benutten diverse maatregelen getroffen om vrachtwagens meer buiten de spits te laten rijden en daarmee de infrastructuur beter te benutten. Bij de logistieke aanpak in Brabant zijn 150 ondernemers betrokken. Ook het stimuleren van ondernemers om hun logistieke processen aan te passen en goederen te distribueren via het spoor heeft bijgedragen om de drukte op de weg af te doen nemen. Gezamenlijk heeft de logistieke aanpak in Brabant geleid tot bijna 250 minder vrachtwagenritten en ongeveer 100 minder bestelbusritten in de spits. Dit heeft een aanzienlijke verbetering van de leefbaarheid en doorstroming als resultaat. Kijk voor meer informatie het eindrapport van Beter Benutten Vervolg. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan worden nu ook ingezet in de uitwerking van quick wins voor de snelweg A2 Deil – Vught. De komende jaren worden diverse maatregelen voor onder meer (vracht)auto, fiets en openbaar vervoer uitgewerkt om de bereikbaarheidsproblematiek op de A2 enigszins beheersbaar te houden.

Vrachtwagenparkeren

In samenwerking met het bedrijfsleven, het Rijk en de provincies Zuid-Holland, Limburg en Gelderland werkt Brabant de komende jaren aan een groot en samenhangend netwerk van goed beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Zo moet de veiligheid worden verbeterd en de overlast worden verminderd, onder andere door het opzetten van een slim informatiesysteem om de beschikbare capaciteit beter te benutten. Met name langs de goederencorridors A15/A12 en A16/A58/A67, in de buurt van logistieke knooppunten en in de grensregio’s moeten zo’n 900 nieuwe parkeerplaatsen voor vrachtwagens komen. Initiatieven vanuit de Brabantse regio’s worden door de provincie ondersteund om te komen tot afspraken in de regio’s met gemeenten en stakeholders over bijvoorbeeld nieuwe/uitbreiding van locaties, handhaving en regelgeving. In West-Brabant is hiervoor inmiddels een intentieovereenkomst opgesteld.

Contact

Goederenvervoer over de weg

Zie ook