Tussen Rotterdam – Moerdijk – Antwerpen loopt de Buisleidingenstraat West-Brabant. Vooral in de tunnel onder het Hollands Diep is het druk. De noord-zuidverbinding wordt veelvuldig gebruikt door vooral de chemische industrie. Vloeistoffen en gassen worden door de buizen vervoerd en direct op de plaats van bestemming afgeleverd. Vervoer via buizen is een veilig alternatief voor het vervoeren van chemische stoffen per trein of over de weg.

Delta Rhine Corridor

Met de mogelijke aanleg van 6 buisleidingen en ondergrondse gelijkstroomverbindingen van Rotterdam via Moerdijk en Tilburg naar Chemelot (Geleen) en naar Duitsland ontstaan er voor Brabantse bedrijven meekoppelkansen om aan te takken op de waterstofleiding. Tegelijkertijd kan vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in Brabant worden verplaatst naar transport via buisleidingen.

Momenteel loopt er een verkenning voor deze Delta Rhine Corridor waarna duidelijk wordt of het plan haalbaar is, en met hoeveel leidingen. Het is de bedoeling om alle buisleidingen en gelijkstroomverbindingen in één keer aan te leggen. Daarvoor moet een strook van 70 meter breed worden gegraven.

Tracekaart Delta Rhine Corridor

Gasunie is hoofdinitiatiefnemer van het project Delta Rhine Corridor, in samenwerking met Shell, BASF en OGE (gasunie Duitsland). Zij vormen een consortium dat ervoor moet zorgen dat er in 2028 vooralsnog zes buisleidingen voor het transport van waterstof, aardgas, CO2, ammoniak, LPG, propeen en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen worden aangelegd. Daarbij wordt uitgegaan van de strook die gereserveerd is in de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035. Het beoogde tracé heeft een lengte van circa 260 kilometer.

Voor de ruimtelijke inpassing van het project wordt intensief samengewerkt met veertien Brabantse gemeenten waar het tracé doorheen loopt. Het gaat hier om Moerdijk, Drimmelen, Oosterhout, Dongen, Loon op Zand, Tilburg, Oisterwijk, Boxtel,  Meierijstad, Son en Breugel, Nuenen Gerwen en Nederwetten, Laarbeek, Gemert-Bakel en Deurne. Daarnaast worden Waterschappen, Rijkswaterstaat (kruising snelwegen en hoofdwatergangen), ProRail (kruising spoorwegen), Havenbedrijven (buisleidingenstroken) en landeigenaren betrokken, en is van hen toestemming nodig. Door te bundelen en gelijktijdig aan te leggen, wordt de overlast voor omwonenden beperkt en worden kosten verminderd. Het Rijk zorgt samen met de initiatiefnemer van het project voor de borging van de veiligheid voor de omgeving. Het tracé gaat door gebieden met landschappelijke waarden en natuurwaarden. Het is belangrijk alle waarden steeds zorgvuldig mee te nemen in de afwegingen en de besluitvorming. Voor deze opgave in de fysieke leefomgeving wordt een verkenning uitgevoerd.

Projectprocedure

Om het project gerealiseerd te krijgen moeten de volgende procedures worden doorlopen:

  • Voornemen en voorstel voor Participatie: zomer 2023
  • Notitie Reikwijdte en Detailniveau: eind 2023 – 2024
  • Milieueffectrapportage: 2024
  • (Ontwerp)projectbesluit met vergunningen en ontheffingen: 2025
  • Uitvoering: 2026 – 2028

Zie ook