Doorgaans komt de planning van deze activiteiten en functies aan de orde in de bestemmingsplannen van gemeenten. Het is dan ook in de eerste plaats de taak van de gemeente om voldoende rekening te houden met de veiligheid. De provincie beoordeelt de gemeentelijke bestemmingsplannen en toetst of de daarin opgenomen bestemmingen - waaronder locaties voor bedrijventerreinen - voldoende veilig zijn voor de omgeving. De provincie heeft het beoordelen van bestemmingsplannen zodanig geregeld dat naar alle aspecten deskundig wordt gekeken, dus ook naar de veiligheidsaspecten.

Bij bestemmingsplannen waarin ondergrondse transportleidingen zijn opgenomen, toetst de provincie of de afstand van deze leidingen tot de bebouwde omgeving voldoende groot is. Dat geldt vooral voor de leidingen voor gas, olie, etheen of andere gevaarlijke stoffen.
Bij bedrijventerreinen beoordeelt de provincie aan de hand van landelijke regels of risicovolle bedrijven voldoende afstand houden tot kwetsbare functies in de omgeving. Ook de veiligheidsaspecten van het transport van gevaarlijke stoffen worden bij die beoordeling betrokken.

In Noord-Brabant vinden activiteiten plaats die risico’s met zich meebrengen. Bij de beoordeling van bestemmingsplannen voor deze locaties en hun directe omgeving wordt extra aandacht besteed aan veiligheid. Voorbeelden van dergelijke locaties zijn LPG-stations, vuurwerkbedrijven en de ‘Brabantroute’, een spoorroute dwars door of vlak langs de Brabantse steden, waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Bij de beoordeling van ruimtelijke plannen voert de provincie bovendien de zogenaamde ‘watertoets’ uit, onder meer om te bepalen of er voldoende ruimte voor water is om overstromingen te voorkomen.

Contact

Ruimtelijke ordening en veiligheid

Zie ook