Rijksoverheid, gemeenten en provincies hebben samen gewerkt aan een Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In het Basisnet staat beschreven welke risico’s aanvaardbaar zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook zijn hoofdroutes benoemd voor het vervoer over weg, water en spoor.

Gevaarlijke stoffen over water

Het vervoer over water wordt vooral gestimuleerd, omdat dit het veiligst is. Hiervoor worden afspraken gemaakt met bedrijven.

Gevaarlijke stoffen over spoor: Betuweroute

Van het totale transport van gevaarlijke stoffen in Nederland gaat 2% via het spoor. Uitgangspunt voor het vervoer van dergelijke stoffen over spoor is om zo veel mogelijk vervoer via de Betuweroute (rood) te laten rijden. De Betuweroute is een aanvulling op het bestaande spoor voor alléén goederentreinen. Hiermee wordt het vervoer over de Brabantroute (blauw) door steden als Breda, Tilburg en Eindhoven zoveel mogelijk vermeden.

kaart met betuweroute

Uitbreiding spoor in Duitsland

In Duitsland wordt het spoor tussen Emmerich en Oberhausen tot 2025 met ruim 70 kilometer nieuw spoor uitgebreid. Vanwege de werkzaamheden in Duitsland kan er tot die tijd niet altijd voor 100% van de capaciteit van de Betuweroute gebruik worden gemaakt. Met de toevoeging van dit zogenoemde ‘derde spoor’ kunnen er straks 160 treinen per dag de Nederlands-Duitse grens passeren. Tot nu toe reden er met enige regelmaat al het maximale aantal van 110 treinen per dag richting Duitsland.

Brabantroute

Na de invoering van Basisnet is duidelijk geworden dat er vooral op de Brabantroute (blauwe lijn) overschrijdingen zijn van de zogenaamde risicoplafonds. Om deze overschrijdingen op te lossen heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat medio 2018 haar aanpak gepresenteerd voor het herzien van de risicoplafonds, sturing op routering, stimuleren gebruik Betuweroute en verbeteren van de communicatie. Het doel is te komen tot nieuw evenwicht in de belangen van veiligheid voor omwonenden, ruimte voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en ruimte voor ruimtelijke ontwikkeling. Dit proces moet in 2020 zijn afgerond. Zie ook de Kamerbrief Spoor: vervoer en beheerplan Betuweroute, van 20 december 2018. De provincie zet zich hierbij in voor een optimale balans tussen verantwoorde risico’s, ruimtelijke opgaven en het vervoer.

Op initiatief van de provincie Noord-Brabant is samen met Limburg, de gemeenten langs de Brabantroute, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu een integraal pakket van maatregelen samengesteld voor het spoor tussen Moerdijk en Venlo. Dit pakket maakt de Brabantroute op korte termijn veiliger en stiller en leefbaarder voor de omgeving. Alle partijen dragen bij aan de benodigde investeringen ter grootte van circa € 80 miljoen. Daarbij worden budgetten van de bestaande Rijksprogramma’s voor spoor, dat gereserveerd was voor Brabant en Limburg, samengebracht en versneld ingezet voor de Brabantroute. Daarnaast investeert de provincie Noord-Brabant samen met gemeenten in het oplossen van enkele knelpunten zoals de overweg bij Deurne.

Lees meer over de veiligheidsmaatregelen voor spoor op de website van het Rijk.

Contact

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

Zie ook