Op de landelijke website Ruimtelijke plannen staat een actueel overzicht van de provinciale plannen. Hier zijn ook de gewaarmerkte plannen te downloaden.

U vindt de plannen ook op ruimtelijkeplannen.brabant.nl. Bij een aantal plannen vindt u hier uitgebreidere informatie en documenten.

Voor professionals

De samenwerking tussen provincie en gemeenten in de ruimtelijke ordening verloopt voornamelijk digitaal. Om de samenwerking goed te laten verlopen zijn er een aantal e-formulieren beschikbaar:

  • Ruimtelijke plannen aanmelden:

    Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten gemeenten de provincie op de hoogte houden van alle stappen in een procedure voor een ruimtelijk plan. 

  • Wijzigingsverzoek begrenzing gebiedsaanduiding:

    Soms past een nieuw gemeentelijk plan niet goed binnen een grens op de kaart van de Verordening ruimte van de provincie. In een aantal gevallen kan de gemeente dan een grenswijziging vragen voor dat onderdeel van de kaart (herbegrenzing). 

  • Ontheffing Verordening ruimte:

    In bepaalde gevallen kunnen gemeenten ontheffing aanvragen om een ruimtelijke ontwikkeling die strijdig is met de Verordening toch mogelijk te maken.

Geo-informatie

Heeft u kaartinformatie nodig? U kunt allerlei geografische informatie bekijken en downloaden bij de provincie Noord-Brabant. De kaartbestanden (gis-bestanden) van de  provinciale ruimtelijke plannen vindt u in de plannenlijst op ruimtelijkeplannen.brabant.nl.

Contact

Ruimtelijke plannen

Zie ook