Daarnaast kan de verordening ook worden gewijzigd vanwege nieuwe beleidsinzichten, kennelijke fouten of 'strijd met de wet'. Op Planviewer Noord-Brabant kunt u alle wijzigingsbesluiten inzien.

Wijzigingen gebiedsgrenzen

Gedeputeerde Staten kunnen de grenzen wijzigen van gebieden die in de Interim omgevingsverordening zijn opgenomen, bijvoorbeeld bij het Natuur Netwerk Brabant. Vaak is de wijziging van een grens nodig voor een bepaalde ontwikkeling. In dat geval is de wijziging gekoppeld aan het bestemmingsplan dat die ontwikkeling mogelijk maakt. Soms kunnen GS ook zelf overgaan tot grenswijziging bijvoorbeeld als er sprake is van kennelijke onjuistheden of actualisatie.

Overige wijzigingen

De verordening kan ook worden gewijzigd vanwege nieuwe beleidsinzichten, of als er sprake is van 'strijd met de wet'. Dit kan zowel de kaart als de regels betreffen. In deze gevallen stellen Provinciale Staten de wijziging meestal vast.

Procedure

Voordat de verordening wordt gewijzigd is dit de procedure:

  • Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om op de voorgenomen wijziging te reageren;
  • tijdens de periode van inzage kunnen zienswijzen worden ingediend;
  • als de provincie zelf het initiatief neemt om de verordening te wijzigen, dan wordt er een ontwerpwijziging ter inzage gelegd;
  • hierop kan een uitzondering gemaakt worden wanneer de kaart wordt aangepast vanwege een overduidelijke fout. Dit geldt ook voor een actualisatie waarbij de kaart aangepast wordt aan vastgestelde bestemmingsplannen. Dan worden bijvoorbeeld nieuwe woonwijken bij het stedelijk gebied opgenomen. Het is niet zinvol om daarover nog een keer een inspraakronde te houden.

Indienen wijzigingsverzoek voor bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders dient een verzoek tot wijziging van de verordening voor een concreet bestemmingsplan in.

Contact

Wijzigingen regels ruimtelijke ontwikkeling