Gebiedsagenda Brabant

De Gebiedsagenda is een gezamenlijke agenda gemaakt door Rijk, provincie Noord-Brabant, stedelijk netwerk BrabantStad, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, regio West-Brabant, regio Hart van Brabant en de regio 5-sterren Noordoost-Brabant en de Brabantse Waterschappen. In de Gebiedsagenda staat de gedeelde visie en ambitie van deze partijen op de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant op de lange termijn (tot circa 2040).

In het document vindt u ook een uitgewerkt opgaven- en een projectenoverzicht met projecten op het gebied van economie, verstedelijking, mobiliteit, water, natuur en landschap in Brabant. In het document zijn 2 ambities leidend:

  • een verdere ontwikkeling van de kenniseconomie en
  • het streven naar een duurzame samenleving.

Waarvoor wordt de Gebiedsagenda gebruikt?

De Gebiedsagenda is de samenwerkingsagenda van de partners die de basis vormt voor het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT), dat jaarlijks plaatsvindt. Daarnaast wordt de Gebiedsagenda gebruikt in het overleg van de provincie met de 5 grote steden (BrabantStad) en voor het regionaal ruimtelijk overleg (RRO) van de provincie. Het regionaal ruimtelijk overleg vindt plaats met de samenwerkende gemeenten in de vier Brabantse regio’s.

De Gebiedsagenda is een ‘levend’ document zonder wettelijke status. Ook bevat het geen nieuw beleid. Het is letterlijk een gezamenlijke agenda van de betrokken partners die om de zoveel tijd wordt geactualiseerd. 

4 hoofdopgaven voor Brabant

De Gebiedsagenda sluit aan op de Agenda van Brabant, waarin de provincie de ambitie uitspreekt om Brabant te ontwikkelen tot een top kennis- en innovatieregio. Brainport Regio Eindhoven, Maintenance Valley West- en Midden-Brabant, Logistiek en Agro & Food vormen dan ook de 4 hoofdopgaven voor Brabant. Daarnaast zijn ondersteunende opgaven vastgesteld die bijdragen aan de versterking van het Brabants mozaïek: verstedelijking en mobiliteit, energie, water, natuur en landschap en leisure.

Resultaten

Sinds de vaststelling van die Gebiedsagenda in november 2010 is er een groot aantal resultaten geboekt, met name op het gebied van bereikbaarheid, de doorontwikkeling van Brainport en de ondersteuning van de in Brabant aanwezige topsectoren. Ook is in Brabant een nauwere samenwerking ontstaan tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. 

Daarnaast zijn er vanuit het Rijk in de afgelopen jaren onder andere de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de Bedrijfslevenbrief ‘Naar de top’ verschenen. Brainport 2020, de langetermijnstrategie van Zuidoost-Nederland, en de kabinetsreactie daarop hebben het licht gezien. 

Contact

Gebiedsagenda Brabant

Zie ook