foto: Melchert Meijer zu Slochtern

De steden groeien en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Die dynamiek wil de provincie inzetten om de verstedelijking slimmer en duurzamer te maken. Het doel is om de grote vraag naar ruimte voor woningen (12.000 per jaar) en bedrijvigheid te koppelen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven die in de provinciale omgevingsvisies zijn gesteld. Het gaat hierbij om klimaatadaptatie, energietransitie, slimme mobiliteit, biodiversiteit, gezondheid en circulaire economie. Dat vraagt om een slimme en duurzame inrichting. Daarom werkt de provincie samen met diverse partners in 2021 aan de Brabantse verstedelijkingsstrategie.

Stedelijk netwerk van Brabant

Als onderdeel van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wil het Rijk samen met medeoverheden regionale verstedelijkingsstrategieën uitwerken. Voor het stedelijk netwerk van Brabant werkt de provincie samen met de BrabantStad partners, de Brabantse Waterschappen en het Rijk aan de Brabantse verstedelijkingsstrategie. Het doel van deze strategie is een duurzame inrichting van de stedelijke ruimte gekoppeld aan belangrijke maatschappelijke opgaven die er spelen voor de periode tot 2040. Belangrijke meerwaarde van de verstedelijkingstrategie is dat deze opgaven en ambities op verschillende niveaus (nationaal, provinciaal, regionaal en lokaalniveau) met elkaar verbindt, op diverse thema’s. Van gezondheid en natuur, wonen en werken, economie, verkeer en vervoer, tot energie en klimaat. Zo kunnen bestuurders op elk niveau in samenhang en op het juiste moment besluiten nemen over investeringen op al deze vlakken.

De Brabantse verstedelijkingsstrategie maakt duidelijk wat de opgaven zijn en welke concrete acties (strategische interventies) er nodig zijn op het schaalniveau van het hele Brabantse stedelijke netwerk. De strategie wordt uitgewerkt in verstedelijkingsakkoorden voor de stedelijke regio’s Breda-Tilburg, Eindhoven-Helmond, ’s-Hertogenbosch en Bergen op Zoom-Roosendaal. Daarbij staan ambities voor een aantrekkelijk, bereikbaar, concurrerend en duurzaam stedelijk Brabant centraal. De regio’s zijn zelf aan zet voor de akkoorden.

Besluitvormingsproces

De verstedelijkingstrategie vraagt besluitvorming van Rijk, provincie, waterschappen en gemeenten als het gaat om inzet van middelen en beleid. Voorstellen gaan via het bestuurlijk overleg van Brabantstad (de summit EVK: Economisch Vestigingsklimaat) naar de tafels met het Rijk: (het BO-MIRT en/of het BO-Leefomgeving). Het streven is om uiterlijk in het BO- Leefomgeving van het voorjaar 2022 deze afspraken te maken.