In Noord-Brabant staan veel gebouwen leeg. Het leegstandspercentage ligt voor het commercieel vastgoed (winkels, kantoren en industrie) boven frictieniveau. Dat is de leegstand die nodig is om de vastgoedmarkt naar behoren te doen functioneren. Het percentage ligt het hoogst bij kantoren: 11 % van alle kantoorgebouwen staat leeg. In absolute termen staan de meeste gebouwen met een industriële gebruiksfunctie leeg: het gaat naar schatting om 2.200 objecten met een oppervlakte van 1,5 miljoen m². De verantwoordelijkheid voor leegstaand vastgoed ligt primair bij de eigenaar. Daar waar veiligheid, vestigingsklimaat of leefbaarheid in het geding zijn heeft ook de gemeente een belangrijke rol.

De ‘Brabantse aanpak leegstand’ moet voorkomen dat er door nieuwbouwplannen op andere plaatsen nog meer leegstand kan ontstaan. De aanpak stimuleert daarom de herbestemming en sloop van bestaande lege panden. Zo investeert de provincie mee in een duurzaam en veerkrachtig Brabant.

Provincie helpt mee

De provincie ondersteunt de aanpak van leegstand met kennis, advies en regels, toezicht en handhaving, financiën, monitoring en evaluatie. Daar waar de plannen ook provinciale opgaven helpen realiseren werkt de provincie mee. Ze levert dan menskracht, kennis en financiën.

Voortgang aanpak leegstand in Brabant

In januari 2018 is de balans opgemaakt over de voortgang van de Brabantse Aanpak Leegstand.