Al tientallen jaren zien de dorpen in het grenscorridorgebied onder andere vrachtwagens dwars door hun dorpen rijden en hebben ze te maken met sluipverkeer en opstoppingen. Het maatregelenpakket voor project Grenscorridor N69 moet de al 30 jaar durende problematiek in het gebied gaan oplossen. Het biedt een oplossing voor regionaal en lokaal verkeer én tegelijkertijd verbetert ook de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

25 Samenwerkende partijen

Er is 3 jaar intensief overlegd tussen 25 samenwerkende partijen. Dit heeft geleid tot een Gebiedsakkoord. Hierin staan de afspraken die in 2012 gemaakt zijn. De totale investering in het gebied van alle partners samen bedraagt circa 300 miljoen euro.

Drie onderdelen die de partijen willen realiseren:

  1. De nieuwe N69:

    Inmiddels zijn de wettelijke procedures voor de nieuwe N69 doorlopen en is gestart met het voorbereiden van de realisatie. Bekijk een concept van de nieuwe weg op kaart
  2. Aanvullende (nulplus)maatregelen:

    Tot 2020 voeren de gemeenten op hun wegen (Nulplus)maatregelen uit. Er zijn al verschillende maatregelen uitgevoerd en er zijn er nog veel in voorbereiding om lokaal te zorgen dat het verkeer via de juiste wegen gaat rijden.
  3. Verbeteringen voor natuur, water, landschap, landbouw en recreatie (Gebiedsimpuls):

    In deze gebiedsopgave gaat het om méér dan alleen verkeer. De bedoeling is dat er in het hele gebied een impuls komt voor landbouw, natuur, landschap, water en recreatie. Hiervoor is een integraal gebiedsplan opgesteld. De samenwerkende partners streven naar verbeteringen voor iedereen die in het grenscorridorgebied woont, werkt en recreëert.

Meer informatie over N69 grenscorridor?

Zie ook