Deze video gaat over N69 officieel geopend

Het project is meer dan alleen de aanleg van een nieuwe weg om de dorpskernen van Valkenswaard en Aalst. Door de brede belangenbenadering, waarin de provincie samen werkt met o.a. de gemeenten Waalre, Valkenswaard, Bergeijk, Eersel, Veldhoven, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap de Dommel en ZLTO, is er een duurzame en breed gedragen integrale oplossing gekomen. Binnen de totale gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 – die in 2025 klaar moet zijn – nemen partners ook maatregelen voor lokaal verkeer en wordt tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeterd. Zo zorgen we samen dat het grenscorridor klaar is voor de toekomst!

25 Samenwerkende partijen

In dit project zijn de 25 partijen uit alle lagen van bestuur, bedrijfsleven, maatschappelijke en milieuorganisaties vooraf bij het plan betrokken. Via deze zogenaamde Brede Belangen Benadering is een gedragen totaaloplossing voor het hele gebied tot stand gekomen. Waarbij niet alleen gekeken is naar verkeer en infrastructuur, maar ook naar landbouw, natuur, water, landschap en recreatie. De betrokkenen zijn samen op zoek gegaan naar oplossingen waarbij aan zo veel mogelijk belangen tegemoet is gekomen. Er is gezocht naar consensus in plaats van naar compromissen. Dit heeft geleid tot een Gebiedsakkoord. De totale investering in het gebied van alle partners samen bedraagt circa € 300 miljoen.

Gebiedsopgave:

In 2012 zijn de afspraken hierover vastgelegd in een gebiedsakkoord. Deze integrale gebiedsopgave Grenscorridor N69 bestaat uit drie onderdelen met maatregelen:

1. De nieuwe N69

Veel doorgaand (vracht)verkeer in de regio reed over lokale wegen of door de dorpen. De provincie heeft een nieuwe 80 km weg aangelegd om dit verkeer om Valkenswaard en Waalre heen te leiden. Dit is een enorme verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de dorpskernen en een betere bereikbaarheid in de regio. De weg is sinds oktober 2021 in gebruik.

2. Aanvullende (nulplus)maatregelen

Gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre en provincie nemen lokaal extra verkeersmaatregelen om de doorstroming te verbeteren en sluipverkeer tegen te gaan. De zogenoemde nulplusmaatregelen. Er zijn zo’n 40 nulplusmaatregelen geïnventariseerd. De afzonderlijke partners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
In woongebieden worden bijvoorbeeld verkeerslichten en kruisingen aangepast en stil asfalt aangelegd. Daarnaast zijn er maatregelen die het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer bevorderen. En maatregelen om minder vrachtwagens door de dorpen te laten rijden die niet de dorpen als bestemming hebben. Hiermee verbetert de leefbaarheid in het gebied (meer veiligheid, schonere lucht en minder geluidsoverlast). Een goede bereikbaarheid heeft een positief effect op de lokale en regionale economie. 

3. Verbeteringen voor natuur, water, landschap, landbouw en recreatie (Gebiedsimpuls)

Naast de aanleg van de nieuwe verbindingsweg N69 en de nulplusmaatregelen voor de doorstroming op de lokale wegen, bevat de totale gebiedsopgave Grenscorridor N69 ook maatregelen om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te verbeteren. Waterschap De Dommel, provincie, ZLTO, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten investeren in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie.
Voorbeelden van maatregelen zijn kavelruil, een goede afwikkeling van landbouwverkeer, inrichting van nieuwe natuur, verbeteren van de hydrologie voor natuur en landbouw, ontwikkelen van een robuust beekdal en de aanleg van wandel- en fietspaden, waaronder fietsbruggen.
Voor de uitvoering van de maatregelen hebben de gebiedspartijen in december 2016 een uitvoeringsconvenant ondertekend. De gebiedspartijen zijn zelf verantwoordelijk voor (de voorbereiding van) de uitvoering van projecten en maatregelen. Het waterschap heeft een coördinerende rol voor de samenhang van de maatregelen.

Subsidie voor lokale initiatieven

Ondernemers, verenigingen, organisaties en bewoners uit het Grenscorridorgebied (gemeenten Waalre, Eersel, Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk) konden ook tijdelijk subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Dit werd mogelijk gemaakt door de LEADER-regeling. De regeling liep tot 16 december 2019. Bekijk de resultaten van de LEADER-regeling

Zie ook