Vecht bij Beerze

Het doel van de samenwerking is: ‘De ruimtelijke en ecologische kwaliteit, de leefbaarheid en identiteit van het gebied te versterken door samen met ondernemers, burgers, gemeenten en waterschap projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Deze projecten koppelen ook private investeerders aan de verbetering van de kwaliteit van de Kempen’. Daarvoor hebben het Huis van de Brabantse Kempen en de provincie in 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten en een projectopdracht vastgesteld waarin onderstaande onderdelen zijn opgenomen.

Grondportefeuille de Brabantse Kempen

Grondportefeuille de Brabantse Kempen is een pilot waarbij 125 hectare door de Provincie ter beschikking is gesteld. Hiermee kan Het Huis van de Brabantse Kempen projecten realiseren die private investeringen koppelen aan de realisatie van maatschappelijke doelen. De grond wordt ter beschikking gesteld op voorwaarde dat het vermogen in 2022 weer geheel ter beschikking komt. Deze manier van werken is nieuw en past het nieuwe bestuursakkoord waarin ruimte wordt gegeven om op vernieuwende wijze en van onderop resultaten te bereiken. Gronden van de grondportefeuille liggen vooral rondom het stroomgebied van de Beerze en de projecten van de Levende Beerze maken daar dan ook gebruik van. Maar de grondportefeuille kan breed in de Kempen worden ingezet.
Een voorbeeld is het project Natuurlijk Boeren aan de Kleine Beerze. Burgers en boeren ontwikkelen een verdienmodel om natuurlijker te kunnen boeren in het dal van de Kleine Beerze. Burgers investeren in grond, krijgen financieel maar vooral ook maatschappelijke winst: de Beerze boeren gaan op een duurzamere manier produceren met oog voor het landschap, de bodem en biodiversiteit.

Levende Beerze 

Onder leiding van het Huis van de Brabantse Kempen voeren de gemeente Oirschot, Eersel, waterschap de Dommel, Brabants Landschap en ZLTO projecten uit om de Beerze te laten leven, bruisen en werken. Belangrijke opgaven zijn de realisatie van het Natuurnetwerk, beekherstel, verbetering van de landschappelijke kwaliteit, leefbaarheid en recreatieve ontsluiting. Meer informatie over dit project staat op de website van de Brabantse Kempen

Pielis

In de Pielis hebben, met succes, agrariërs de handen ineen geslagen om zelf de realisatie en het beheer van de ecologische verbindingszone langs de beek de Goorloop op te pakken. De Agrarische natuurvereniging ‘Pielis in Balans’ beheert nu 25 ha natuur in het middengebied van de Pielis aan weerszijde van de beek. Meer informatie over dit project staat op de website van de Brabantse Kempen.

Zie ook