Urgentie en opgaven zijn groot. Bovendien zijn transformatieopgaven vaak complex. Geïnitieerd vanuit de Brabantse Agenda Wonen en samenhangend met de (5) richtinggevende principes uit de Brabantse Omgevingsvisie is daarom een ‘Transformatietafel’ ingericht. Op het snijvlak van de programma’s Wonen, Werklocaties, Brabantse Aanpak Leegstand en Erfgoed, en in samenhang met het provinciaal Ontwikkelbedrijf werkt deze tafel aan de realisatie en versnelling van binnenstedelijke transformatieopgaven in Brabant.

Transformatietafel

Naast het vergroten van de bewustwording en de beleidsmatige aspecten rond duurzame verstedelijking, richt de Transformatietafel zich vooral op de provinciale rol en deelname aan concrete gebiedstransformaties. Dit sluit nauw aan op de lijn om als provincie meer gebieds- en ontwikkelingsgericht te willen werken. Veelal gaat het om integrale gebiedsontwikkelingen, waarbij het herbestemmen en transformeren naar wonen vaak de boventoon voert, maar waarmee ook andere provinciale programma’s verbonden zijn en tal van andere provinciale doelen kunnen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld op het vlak van economische structuurversterking, mobiliteit, energie, klimaatadaptatie, sociale veerkracht en erfgoed. Welke functieveranderingen en ruimtelijk-kwalitatieve opgaven er spelen zal per locatie verschillen. Echt maatwerk dus.
Vanuit de Transformatietafel krijgen de provinciale rol en bijdragen aan binnenstedelijke transformatieopgaven vorm en inhoud langs drie lijnen: richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken.

Richting geven

In 2018 is samen met de Brabantse gemeenten een eerste inventarisatie gemaakt van  binnenstedelijke transformatieopgaven. Op onderstaande kaart is te zien in welke gemeenten dergelijke opgaven naar voren zijn gekomen.

Naar de interactieve kaart Afbeelding van kaart Binnenstedelijke transformatie

Gezien de omvang en urgentie van de opgaven en het belang van behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en dorpen, willen wij de komende jaren stevig bijdragen aan deze binnenstedelijke gebiedstransformaties. De komende maanden zal worden bepaald op welke wijze deze opgaven verder worden opgepakt en welke rol de provincie hierbij kan spelen, variërend van een ‘kennis- en procesrol’ bij de planontwikkeling (‘beweging stimuleren’) tot een rol bij de plan- en projectrealisatie (‘mogelijk maken’).

Beweging stimuleren

‘Beweging stimuleren’ geven we ruimhartig vorm en inhoud, veelal vanuit de reguliere programma’s en processen. Hiertoe richten we vanuit onze kennisrol rond de thematiek van stedelijke transformaties onder andere een ‘kennis-hub-Brabant’ in, gericht op het bevorderen van kennisontwikkeling en kennisdeling voor en door betrokken gemeenten en marktpartijen.

Mogelijk maken

Onder de noemer ‘mogelijk maken’, waarbij we soms langjarig participeren in een gebiedstransformatie, opereren we selectief. Het vizier is daarbij gericht op complexe, integrale locatie- en gebiedsontwikkelingen, waarbij het accent ligt op de middelgrote steden (M7). Daarnaast wordt een aantal gebiedsverkenningen in en met de grote steden in Brabant (B5) uitgewerkt.

Brabants uurtje

Tijdens een ‘Brabants uurtje’ in het Evoluon werden in februari 4 van de 29 ingediende binnenstedelijke transformatieopgaven kort gepresenteerd aan gemeentebestuurders en ambtelijke beleidsmedewerkers. In de loop van 2019 worden alle opgaven in samenwerking met de gemeente nader uitgewerkt.

Contact

Binnenstedelijke Transformatieopgaven

Zie ook