Niet voor niets is in de provinciale Bestuursopdracht ‘Terugdringen woningtekort en leegstand en participeren in transformatie’ voorgesteld de woningbouwopgave – zo’n 130 tot 150 duizend woningen de komende 10 tot 15 jaar – optimaal in te zetten voor het versterken van de omgevingskwaliteit in onze steden en dorpen en het herbestemmen van leegstaand vastgoed.

De lijnen die de laatste jaren rond tal van transformatieopgaven zijn ingezet, worden gecontinueerd en op onderdelen geïntensiveerd en versneld. Tegelijkertijd wordt een intensief partnerschap met gemeenten en andere betrokken (markt)partijen aangegaan voor ca. 10 tot 12 stedelijke locatie- en gebiedstransformaties. Een en ander in nauwe samenwerking met het provinciale Ontwikkelbedrijf, dat hiertoe beter wordt toegerust, bijvoorbeeld om meer risicodragend te kunnen participeren.

Transformatietafel

Naast het vergroten van de bewustwording en de beleidsmatige aspecten rond duurzame verstedelijking, richt de ‘Transformatietafel’ zich vooral op de provinciale rol en deelname aan concrete gebiedstransformaties. Dit sluit nauw aan op de lijn om als provincie meer gebieds- en ontwikkelingsgericht te willen werken. Veelal gaat het om integrale gebiedsontwikkelingen, waarbij het herbestemmen en transformeren naar wonen vaak de boventoon voert, maar waarmee ook andere provinciale programma’s verbonden zijn en tal van provinciale doelen kunnen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld op het vlak van economische structuurversterking, mobiliteit, energie, klimaatadaptatie, sociale veerkracht en erfgoed. Welke functieveranderingen en ruimtelijk-kwalitatieve opgaven er spelen zal per locatie verschillen. Echt maatwerk dus.

Vanuit de Transformatietafel krijgen de provinciale rol en bijdragen aan binnenstedelijke transformatieopgaven vorm en inhoud langs een drietal lijnen, die ook in de provinciale Omgevingsvisie is terug te vinden:

 • richting geven
 • beweging stimuleren
 • mogelijk maken

Richting geven

Met de woningbouwopgaven als stevige aanjagers, werken we met gemeenten en andere partners aan concrete programma’s,

 • die inzicht en overzicht bieden in de (integrale) transformatiepotenties en -opgaven van Brabant voor de komende 20 tot 30 jaar en
 • die de basis bieden voor de ontwikkeling van samenhangende activiteiten op subregionale schaal, gericht op transformaties en concrete gebiedstransities binnen onze steden steden en dorpen en op het terugdringen van leegstand in onze kernen en in het buitengebied.

De aanpak richt zich ook op de concrete rol die de provincie bij transformatieopgaven kan spelen als het gaat om ’beweging stimuleren’ of ’mogelijk maken’, welke (provinciale) instrumenten kunnen worden ingezet en wat dit aan nieuwe kennis, expertise en (extra) financiële middelen vraagt.

Beweging stimuleren

‘Beweging stimuleren’ doen we, veelal vanuit onze reguliere provinciale programma’s en met de nadruk op onze kennis- en procesrol rond de thematiek van stedelijke transformaties en het terugdringen van leegstand. In beeld hiervoor zijn complexe, integrale gebiedstransformaties in de grote steden (B5), de middelgrote steden (M7) en soms ook in kernen in de meer landelijke regio’s, waar ook andere provinciale doelen kunnen worden gerealiseerd. Vaak zal op deze locaties niet alleen een herbestemming naar wonen aan de orde zijn, maar is een (veel) bredere insteek gevraagd (diep, rond, breed), gericht op diverse functies, functieveranderingen en ruimtelijk-kwalitatieve opgaven om de omgevingskwaliteit te versterken.

Belangrijk in het kader van ‘beweging stimuleren’ is ook de (verdere) vormgeving van de kennisontwikkeling en het uitbouwen van een kennisnetwerk voor transformaties binnen steden en dorpen, zowel als in het buitengebied. Dit in nauwe samenhang ook met bestaande nationale kennisprogramma’s. Het kennisnetwerk richt zich op kennisontwikkeling, data-deling, ontmoetingen, het delen van best-practices, het initiëren van onderzoek en de inzet van onze netwerken, expertpools en steuninstellingen als de Waardenmakers.

Naar de interactieve kaart

Naar de kaart

B5 en M7 gemeenten participeren in planontwikkeling en uitvoering en kunnen in bovenstaande kaart worden aangeklikt.

Overige gemeenten worden gefaciliteerd vanuit onze reguliere provinciale programma's.

Mogelijk maken

Onder de noemer ‘mogelijk maken’ doen we in samenwerking met gemeenten en andere betrokken (markt)partijen soms langjarig mee in een gebiedstransformatie. De provincie stelt zich als doel om met inzet van haar instrumenten te participeren in de planontwikkeling en uitvoering van zo’n 10 tot 12 omvangrijke, complexe gebiedstransformaties in (de spoorzones van de) grote steden (B5) en de (winkel)centra van de middelgrote steden (M7). Ook voor deze locaties geldt, dat er – naast wonen en werken – tal van andere (provinciale) beleidsdoelen kunnen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit, klimaat- en energieopgaven, de kwaliteit van de leefomgeving etc.

Het gaat dan vooral om locatie- en gebiedsontwikkelingen waarbij:

 • de transformatie-opgave complex en omvangrijk is en een gebiedsgerichte aanpak vereist;
 • de transformatie-opgave dynamisch en meerjarig is;
 • diverse partners/stakeholders betrokken zijn en ook hun (financiële) bijdragen leveren;
 • er naast wonen en werken meerdere provinciale doelen en belangen in het spel zijn;
 • er grote kans bestaat om in de samenwerking met gemeenten en andere betrokken (markt)partijen de provinciale beleidsdoelen te realiseren;
 • vanuit de synergie tussen verschillende beleidsterreinen, het maatschappelijk rendement en meerwaarde kan worden vergroot.

Contact

Binnenstedelijke transformatieopgaven

Zie ook