Inzet hierbij is gericht op versnelling van het bouwtempo, met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik én vanuit een vraaggericht, flexibel planaanbod, met aandacht voor de betaalbaarheid, innovaties in de bouw en volop ruimte voor nieuwe en flexibele woonvormen. Thema’s die inmiddels – via de Nationale Woon- en Bouwagenda (maart 2022) en de uitwerking van die agenda in een zestal programma’s – ook volop de aandacht hebben vanuit het Rijk. Hierbij ziet het Rijk op tal van onderdelen een stevige(r) rol weggelegd voor de provincies.

Met de lijnen en principes uit onze agenda als insteek wordt jaarlijks – via een voortgangsrapportage – verslag gedaan van de woningmarktontwikkelingen in onze provincie. Onder de noemer ‘Bevolking, woningbouw en planaanbod in Noord-Brabant – actualiteiten en achtergronden’ is de stand van zaken anno 2021/2022 geschetst. Tegelijkertijd is een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de provinciale rol en activiteiten hierbij. Op diverse plaatsen is ook verbinding gelegd met tal van moties vanuit onze Provinciale Staten, onder andere gericht op het versterken van onze inzet met betrekking tot betaalbaarheid, wonen voor ouderen en duurzame bouw.

 

Zie ook