Brabant zet € 5 miljoen in voor gemeenten om meer werk te kunnen verzetten om woningbouw mogelijk te maken en procedures sneller af te kunnen werken. Gemeenten kunnen met het geld bestaande krachten meer uren laten werken of nieuwe mensen tijdelijk inhuren.

Bestaande bouwprojecten

Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om nieuwe projecten, maar om bestaande geplande bouwplannen die nu dus versneld uitgevoerd kunnen worden. Toekenning van gelden vindt plaats op basis van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Hierbij geldt een maximum bedrag per gemeente. 

13.000 woningen

In Brabant ligt nog een flinke woningbouwopgave. Gelet op de nog altijd sterke bevolkings- en huishoudensgroei én om bestaande woningtekorten terug te dringen, zullen er alleen al tot 2030 gemiddeld jaarlijks ruim 13.000 woningen aan onze voorraad moeten worden toegevoegd. Dat zijn aantallen die in 2021 en 2022 zijn gehaald, waarmee de voorraadgroei op het hoogste niveau lag in 25 jaar, maar er zijn gerede zorgen over het bouwtempo de eerstkomende tijd.  

Met de 2e tranche van de Flexpool kan een impuls worden gegeven aan het verhogen van het bouwtempo doordat gemeenten onder andere extra ambtelijke capaciteit in kunnen huren.

Aanvragen en meer informatie

De door gemeenten in te dienen projecten moeten op korte termijn leiden tot realisatie van woningen. Voor wat betreft de aanvraag die de gemeenten moeten invullen, is het systeem zo opgezet dat dit eenvoudig werkt. Bij het toekennen van geld wordt door de provincie overigens voorkomen dat er stapeling van geld is; de prioriteit ligt niet bij gemeenten die al geholpen worden via andere regelingen. Meer informatie over de regeling.

Contact

Flexpool-regeling start 2e tranche versnelling woningbouw

Zie ook