Onderzoeksbureau Het PON, VNO-NCW Brabant Zeeland, ZLTO, BrabantAdvies en 51 Brabantse gemeenten droegen met kennis en ervaringen bij aan een brede verkenning over arbeidsmigratie in Brabant. Ook zijn uitzendbureaus, bedrijven, huisvesters en belangenorganisaties bevraagd. Deze partijen hebben hun bevindingen aangeleverd in de vorm van een bouwsteen. Onderaan dit artikel staan de documenten die u kunt downloaden.

Bouwsteen 1: Europa, Rijk en provincie

In deze bouwsteen is het thema arbeidsmigratie in een Europese, nationale en provinciale context geplaatst. De oorzaken, ontwikkelingen en gevolgen van het vraagstuk worden beschreven. Ook de rol van de provincie wordt toegelicht: de wettelijke taken en bevoegdheden van de provincie rond het thema én de taken die de provincie op eigen initiatief op zich heeft genomen. Zo is inzichtelijk gemaakt waar ruimte is voor een intensievere of andere rol van de provincie.

Bouwsteen 2: Het PON

Onderzoeks- en adviesbureau Het PON heeft een analyse gemaakt van het vraagstuk arbeidsmigratie en doet aanbevelingen voor een versterkte rol van de provincie. Het PON heeft de stand van zaken, knelpunten, kansen, goede voorbeelden en aanbevelingen in kaart gebracht vanuit verschillende perspectieven van betrokkenen en vanuit meerdere beleidsterreinen. Ook heeft Het PON literatuuronderzoek gedaan en aanvullende interviews gehouden in de vier Brabantse regio’s.

Bouwsteen 3: Gemeenten

Verschillende Brabantse gemeenten zijn in eerdere onderzoeken naar arbeidsmigratie betrokken. Daarnaast is er met gemeenten overleg gevoerd vanuit de provincie, het PON en BrabantAdvies. Ook de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) is geraadpleegd. Na deze consultatie heeft de provincie in juli 2018 aan alle Brabantse gemeenten gevraagd bestuurlijke en ambtelijke input te leveren. De reacties zijn gebundeld in deze bouwsteen. Een aantal gemeenten heeft aangegeven later te reageren of later aan te haken.

Bouwsteen 4: VNO-NCW Brabant Zeeland

 VNO-NCW Brabant Zeeland maakt zich als het regionale netwerk van de werkgeversorganisatie VNO-NCW hard voor de belangen van ondernemers in Brabant en Zeeland. Zij beschrijft haar visie, ervaren knelpunten en oplossingsrichtingen van werkgevers rondom het thema huisvesting van arbeidsmigranten. Daarin zijn standpunten opgenomen van de belangrijke stakeholders, zoals grote bedrijven, de huisvestings- en uitzendbranche.

Bouwsteen 5: ZLTO

 De Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) schetst de visie, oplossingsrichtingen en aanbevelingen rondom het thema arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn in de agrarische sector van harte welkom. ZLTO streeft met haar agrarische ondernemers naar aantrekkelijk werk en veilige, goede huisvestiging voor arbeidsmigranten in Noord-Brabant.

Bouwsteen 6: BrabantAdvies

BrabantAdvies formuleert een handreiking om in Brabant te komen tot een integrale en lange termijn aanpak van het vraagstuk. BrabantAdvies verenigt vier adviesraden: de Sociaaleconomische Raad Brabant, de Provinciale Raad voor de Leefomgeving, de Provinciale Raad Gezondheid en de Young Professionals Brabant. Vanwege de complexiteit en diversiteit van het arbeidsmigrantenvraagstuk kiest BrabantAdvies voor een integrale aanpak. Het netwerk en de expertise van de vier adviesraden is geraadpleegd.

Rapportage Arbeidsmigratie in Noord-Brabant

 In deze rapportage komen de bovengenoemde bouwstenen samen in een schets van de context in Brabant. Wat is een arbeidsmigrant? Welke knelpunten worden ervaren in relatie tot arbeidsmigratie? En hoe kan de provincie een rol pakken in dit vraagstuk?


De vijf belangrijkste knelpunten:

  1. Het dringende tekort aan goede huisvesting die aansluit op de behoefte en verblijfsduur van arbeidsmigranten. Woonvoorzieningen zijn niet altijd aantrekkelijk of humaan.
  2. Er is behoefte aan betere visie, beleid en uniforme regels.
  3. Betrokken partijen houden zich met losse aspecten van arbeidsmigratie bezig. Integratie, huisvesting, economische baten en sociaal-maatschappelijke gevolgen worden niet in samenhang overwogen.
  4. Bedrijven die werken met arbeidsmigranten ervaren onvoldoende of geen mogelijkheden om personeel te werven op de Nederlandse arbeidsmarkt.
  5. Een groot deel van de arbeidsmigranten verkeert in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van werkgever/uitzendbureau    

 

Contact

Brede verkenning rondom arbeidsmigratie

Zie ook