Innovatieve stalsystemen

Door het ontwikkelen van nieuwe stalsystemen en oude stalsystemen aan te passen kan de uitstoot worden verminderd. De provincie ondersteunt initiatieven door kennis, netwerken en subsidies beschikbaar te stellen.

Strengere emissie-eisen

De provincie stelt strengere eisen aan de ammoniakuitstoot van veestallen, zie: Verordening Natuurbescherming Stalsystemen die niet voldoen aan de emissie-eisen en die ouder zijn dan 15 tot 20 jaar moeten worden uitgerust met emissiebeperkende systemen. Naast ammoniak, wil de provincie ook de uitstoot van geur, fijnstof, methaan en ziektekiemen minimaliseren. Het is het beste om dit bij de bron te doen. Dat is beter voor het stalklimaat maar ook voor de gezondheid van boer, buren en dieren. De provincie brengt veehouders, bedrijfsleven, organisaties en kennisinstellingen samen om uitdagingen te benoemen en oplossingen te bedenken en realiseren. Bekijk het innovatieoverzicht om te zien welke stalsystemen in ontwikkeling zijn en welke u nu kunt toepassen.

Ontwikkeling van emissiearme veestallen

1. Subsidie op validatiemetingen innovatieve stallen

Veehouders, ontwerpers of fabrikanten van stalsystemen, onderzoeksinstellingen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van validatiemetingen voor innovatieve stalsystemen. Veehouders mogen een nieuw stalsysteem toepassen als de emissie is gemeten en opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). De subsidie is bedoeld voor de metingen die nodig zijn voor de emissiefactor in de Rav. Er wordt tot 70% en maximaal € 124.999,- van de meetkosten gesubsidieerd, onder voorwaarde dat het systeem aan de eisen van de Brabantse regels voldoet. De subsidieregeling is verlengd tot en met 31 januari 2020. Meer weten? Ga dan voor de voorwaarden en mogelijkheden naar het subsidieloket: validatiemetingen innovatieve stallen

2. Procesbegeleiding

De provincie stelt haar kennis en netwerk beschikbaar aan boeren, stalontwikkelaars, adviseurs en belangenorganisaties die innovatieve stalsystemen willen ontwikkelen. Zij onderhoudt contact met het Rijk, RVO en gemeenten om het proces rond de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen te ondersteunen en eventuele barricades te signaleren en weg te nemen.

3. Investeringen

De provincie helpt initiatiefnemers met kapitaal om investeringen van nieuwe stalconcepten te financieren. Voor de ontwikkeling van geheel nieuwe stalconcepten met een integrale bronaanpak is € 5 miljoen beschikbaar. Hiermee wil de provincie 5 tot 10 concepten ondersteunen. Er is al een lening verstrekt, aan het Familievarken. Heeft u een vernieuwd stalconcept dat u wilt ontwikkelen en wilt u onderzoeken of u in aanmerking komt voor een lening? Neem dan contact op met het subsidieloket via subsidie@brabant.nl telefoon (073) 680 82 82.

4. Taskforce

De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO en de provincie vormen een taskforce. Zij gaan in gesprek met veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te inventariseren welke vernieuwende en creatieve oplossingen al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. Ook brengen zij verschillende partijen en initiatieven bij elkaar om nieuwe ontwikkelingen en concepten te initiëren. De taskforce gaat 10 nieuwe stalconcepten ontwikkelen en innovaties voor bestaande stallen in gang zetten. Op de website van ZLTO vindt u meer informatie over welke stalsystemen toegepast kunnen worden en welke in ontwikkeling zijn.

Toepassing in de praktijk

1. Subsidie voor First movers en jonge boeren

Om de toepassing van nieuwe stalsystemen in de praktijk te stimuleren, subsidieert de provincie 5 toepassingen per nieuw, innovatief stalsysteem. Deze 1e toepassers kunnen subsidie krijgen wanneer zij een innovatief stalsysteem met bronaanpak in hun stal toepassen. Systemen die hiervoor in aanmerking komen, moeten voldoen aan de eisen van de Verordening natuurbescherming.

De subsidieregeling is verlengd tot en met 31 januari 2020 en er zijn 2 nieuwe stalsystemen voor melkvee die voor subsidie in aanmerking komen.

Zie het overzicht met systemen die voldoen. Minimaal 75% van de ammoniakreductie moet aan de bron gerealiseerd worden. Wilt u onderzoeken of u in aanmerking komt voor deze subsidie? In het subsidieloket vindt u de benodigde informatie.

Jonge boeren hebben vaak hoge financiële lasten vanwege de bedrijfsovername die zij achter de rug hebben. Zij kunnen extra financiële hulp goed gebruiken. Daarom kunnen zij binnen deze subsidie tot € 30.000,- vergoeding krijgen. Subsidies voor jonge boeren drukken niet op het maximum aantal toe te kennen subsidies. 

2. Transitiefonds veehouderij

Het Nationaal Groenfonds en de provincie hebben een fonds opgezet dat leningen verstrekt aan veehouders die investeren als gevolg van de aangescherpte Verordening natuurbescherming met strengere eisen voor ammoniakuitstoot. Lees ook: Veehouderij

Contact

Innovatieve stalsystemen

Zie ook