De provincie stelt daarom subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de instandhouding van bedreigde soorten of leefgebieden. Voorbeelden daarvan zijn: het aanleggen van amfibieënpoelen of het vergroten van heideterreinen en het maken van corridors in dichte dennenbossen voor een meer open structuur en het herstel van vennen. Het kan gaan om projecten gericht op zeldzame soorten zoals de grutto en de grote weerschijnvlinder, maar ook om projecten gericht op specifieke leefgebieden (habitats) zoals stuifzanden of weidevogelgebieden. De subsidie kan tot 100 procent van de kosten bedragen.

Voor wie bedoeld

De volgende partijen kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van de maatregelen uit de leefgebiedsplannen:

  • terreinbeherende organisaties
  • gemeenten
  • waterschappen
  • vrijwilligersorganisaties
  • stichtingen
  • natuurbeschermingsorganisaties
  • adviesbureaus
  • particulieren

Voorwaarden en aanvragen

Deze subsidie wordt naar verwachting begin 2020 opgesteld. Alle voorwaarden en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen vindt u dan in het loket. Zie ook: Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant

Contact

Subsidie Biodiversiteit en leefgebieden