Natuurinclusieve landbouw

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Kiest u voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering, dan kiest u voor ecologische processen bij de productie van voedsel en gewassen. U kiest voor besparingen op kunstmest, bestrijdingsmiddelen en medicatie. En voor een productiewijze die gepaard gaat met een rijkere biodiversiteit. Meer weten? Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw

Hulp bij een businessplan

De provincie ondersteunt veehouders bij het ontwikkelen van een businessplan voor de omschakeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Met behulp van een ondernemerscoach stelt de agrariër een omschakelplan op en kan daarmee een subsidie (€10.000) aanvragen. Met de subsidie wordt expertise ingeschakeld om een omschakelplan door te ontwikkelen tot een professioneel businessplan. Bekijk het stappenplan

Koop en erfpacht

Als via het businessplan wordt aangetoond dat er voor een rendabele omschakeling meer grond nodig is om extensivering te bewerkstelligen, kan ook een beroep worden gedaan op de grondregeling voor natuurinclusieve landbouw. Hierbij verkoopt de agrariër eigen grond aan de provincie om die vervolgens terug in erfpacht te nemen. De provincie heeft hiervoor een budget van € 30 miljoen beschikbaar. Omdat op deze gepachte grond sprake is van beperkende gebruiksvoorwaarden, geldt een aangepaste pachtprijs. De agrariër koopt met de opbrengst van de verkochte grond zelf de aanvullende benodigde hectaren. De erfpacht duurt minimaal 26 jaar en geeft de gelegenheid om de investeringen terug te verdienen en geld te reserveren om de gronden terug te kopen, indien wenselijk. De erfpacht zal marktconform zijn. Dit geldt alleen voor de economisch haalbare plannen met aantoonbaar voordeel voor biodiversiteit, bodem, water en landschap.

Omschakelen naar natuurinclusief?

Van de subsidieregeling en de inzet van de ondernemerscoaches is inmiddels volop gebruik gemaakt. Er zijn ruim 40 aanvragen ingediend en de coaches ondersteunen daarnaast nog eens 30 ondernemers bij het opstellen van een omschakelplan en de subsidieaanvraag. Binnen de huidige regeling is beperkte ruimte om nog nieuwe verzoeken voor begeleiding in te willigen.

Maar de provincie wil zich ook in 2021 blijven inzetten voor de omschakeling van gangbare naar natuurinclusieve landbouw. En zich daarbij vooral richten op bedrijven dichtbij het natuurnetwerk Brabant, in het bijzonder rondom de Natura 2000 gebieden. Natuurinclusieve landbouw in deze zones rondom natuurgebieden draagt bij aan de biodiversiteit in natuurterreinen. En kan effectieve bescherming ervan en de productie van voedsel combineren met een gezond bodem- en watersysteem en een mooi agrarische landschap. De provincie nodigt ondernemers in deze randzones, met belangstelling voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering, uit om contact op te nemen. In overleg wordt bezien hoe maatwerk kan worden geleverd voor het ontwikkelen van een businessplan. U neemt hiervoor contact op met:

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen voor het maken van een businessplan doet u via het loket

Zie ook