Mestbeleid

Waardevolle natuurgebieden lijden onder de neerslag van ammoniak uit de mest. En bovendien is de afvoer van mest een grote kostenpost voor de veehouder. Om de gewenste ontwikkeling naar een slimme veehouderij te realiseren, is het nodig dat dit verandert. Dat vraagt om actie van alle betrokkenen: van boer tot consument, van veevoerproducent tot slager.

De provincie ondersteunt dit en stuurt via haar beleid, door te helpen bij het ontwikkelen en delen van de benodigde kennis en bij het opzetten van de benodigde (economische) netwerken. Er zijn vier pijlers:

1. Veehouderij in een circulaire landbouw

In een duurzame circulaire landbouw is mest een waardevol product dat kan dienen als grondstof voor nieuwe (biobased) producten en energie. Mest is dan geen afval. Met een goede bewerking voedt mest de bodem en de gewassen en wordt het eenvoudiger mest te transporteren. Hierdoor is het gemakkelijker om mest terug te brengen naar de gebieden waar het veevoer wordt verbouwd, zodat de kringlopen meer gesloten worden.

2. Drijfmest bewerken voor opslag op aanwending

In veel stallen wordt vaste mest (feces) gemengd met vloeibare mest (urine). De provincie wil naar een situatie waarin mest stabiel is en geen emissies uitstoot (fijn stof, geur, ammoniak, methaan) voordat het wordt opgeslagen of voordat het land ermee wordt bemest. Dit verkleint de risico’s voor de volksgezondheid en veiligheid en heeft een positief effect op de gezondheid van mens, dier en milieu. Het bewerken van mest op het veehouderijbedrijf kan door (een combinatie van) de volgende manieren:

  • Vee anders houden, bijvoorbeeld door poep (feces) en pies (urine) direct bij de bron te scheiden
  • Mest bewerken op het eigen terrein, bijvoorbeeld door vergisten of scheiden van drijfmest
  • Mest direct afvoeren

Samen met het rijk, andere provincies en het bedrijfsleven werkt de provincie aan het testen van nieuwe systemen en het ontwikkelen daarvan. Die innovatieve stalsystemen komen zo sneller beschikbaar voor veehouders

3. Mestbewerkingsinstallaties

Het Brabantse mestbeleid creëert ruimte voor schone en veilige mestbewerking op geschikte locaties. De provincie wil voldoende mestbewerkingscapaciteit om een duurzame veehouderij te realiseren. Mestbewerking op een schaal die groter is dan de individuele veehouderijlocatie is een industriële activiteit die thuishoort op bedrijventerreinen. Deze zijn ingericht voor het beperken van overlast van verkeer, geluid, geur en voor het beperken van gevaren in het geval van calamiteiten. Bewerking op grote schaal heeft voordelen. Het zorgt voor:

  • Meer mogelijkheden om van mest een waardevol product te maken
  • Meer mogelijkheden om specialistisch personeel in te zetten
  • Een goedkopere bewerking van mest

Hierdoor voldoet het product dat ontstaat beter aan de wensen van de markt en blijven de risico’s beter beheersbaar. Omdat mest ziektekiemen bevat, stelt de provincie als eis dat bewerkingsinstallaties ‘potdicht’ zijn. Dat wil zeggen dat technieken gebruikt moeten worden om de uitstoot van (fijn)stof en daaraan gekoppelde ziektekiemen tot een absoluut minimum te beperken. Zo blijven de risico’s voor de volksgezondheid minimaal. Mestbewerkingsinstallaties moeten voldoen aan strenge eisen ten aanzien van de emissies van geur en ammoniak. Zij moeten veilig zijn en geen geluidsoverlast veroorzaken. Gedeputeerde Staten werkten maatregelen uit om de volksgezondheid nabij mestbewerkingsinstallaties zo goed mogelijk te borgen.

4. Mestfraude

Fraude in de agrarische sector, in het bijzonder met mest, is slecht voor de kwaliteit van de leefomgeving en veiligheid in Brabant. En het tast het imago van de landbouw aan. De provincie zorgt ervoor dat zij (mest)fraudeurs niet faciliteert met vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties of hen inhuurt voor opdrachten. Daarnaast trekt zij samen met het rijk - met name de NVWA -, gemeenten, waterschappen en overheidsdiensten op om het toezicht slimmer en effectiever te organiseren. Politie en Openbaar ministerie draaien ook mee in deze samenwerking. Het digitaliseren, uitwisselen en analyseren van gegevens speelt daarbij een belangrijke rol.

Zie ook