Gezondheidsmaatregelen mestbewerkingsinstallaties

De regelgeving is erop gericht om emissies van bio-aerosolen - bijvoorbeeld bacteriën, virussen en endotoxine - tot een minimum beperken. 

Wat houdt de beleidsmaatregel in?

Bio-aerosolen kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid. Onderzoek toont aan dat bio-aerosolen zich hechten aan stofdeeltjes. Daarom is het zaak de emissie van stof tot een minimum te beperken. Om deze reden zijn de eisen uit deze beleidsregel gericht op het minimaliseren van de totaal stofemissie. De regels zijn van toepassing op mestbewerkingsinstallaties die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen en gelden zowel voor nieuwe als bestaande installaties.
Meer weten? 

Transitie naar een duurzame, slimme agrofood

De provincie wil in 2020 tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio’s van Europa behoren. Met een agrofoodsector die voedsel produceert met respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier. Dieren en daaraan gekoppeld mest zijn nodig voor de voedselproductie.

Contact

Gezondheidsmaatregelen mestbewerkingsinstallaties

Zie ook