De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) helpt veehouders die willen uitbreiden om zorgvuldig te zijn.

Omgevingsvergunning aanvragen

Veehouders die willen uitbreiden moeten hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket Veehouders of hun adviseurs moeten vóór het aanvragen van de vergunning eerst de BZV invullen via de BZV webapplicatie.

Gebruik BZV webapplicatie

Met de BZV webapplicatie kunnen veehouders en bedrijfsadviseurs zien hoe zij er op dit moment voor staan en scenario’s maken om te toetsen hoe zij de voor ontwikkelruimte vereiste score kunnen halen. Hierna dienen zij in de applicatie het gewenste scenario in, daarna maakt de adviseur of veehouder een PDF-rapport van dit scenario. Het PDF-rapport wordt meegestuurd met de omgevingsvergunningaanvraag. Het scenario komt vervolgens terecht bij de gemeente, welke het scenario beoordeeld.

Toegang

De BZV webapplicatie is openbaar toegankelijk voor iedereen, om te kijken welke veehouderijen gebruik hebben gemaakt van de BZV om te kunnen uitbreiden. Voor het besloten gedeelte dat bestemd is voor veehouders, bedrijfsadviseurs en gemeentes is een aparte toegang nodig via E-Herkenning (niveau 2+).

Veehouders kunnen zelf de BZV invoeren maar kunnen ook hun adviseur machtigen. Bent u adviseur en wilt u toegang tot een bedrijfslocatie? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier. Nog vragen? Zie ook de werkinstructie van de webapplicatie.

Let op: Veehouders moeten ook rekening houden met: Beleid veehouderij

Ontwikkelruimte verdienen

Onder zorgvuldig wordt verstaan dat veehouderijen hun bedrijfsvoering zo inrichten dat zij daarmee goed passen in hun omgeving. De BZV gaat uit van de gedachte dat Ontwikkelruimte verdiend moet worden en niet onbegrensd is. Veehouders kunnen pas een vergunning aanvragen voor een uitbreiding na overleg met hun omgeving en nadat uit een objectieve toetsing (BZV) de score ‘zorgvuldig’ is gekomen. BZV toetst de thema's: gezondheid, dierenwelzijn, brandpreventie, energie, fosfaatefficiëntie, geur, fijnstof, endotoxines, ammoniak, biodiversiteit, mineralenkringlopen en verbinding met de omgeving.

BZV 2.0

Op 9 februari 2018 trad de nieuwe versie van de BZV in werking, versie 2.0. De BZV versie 2.0 en de wijziging van de Nadere Regels BZV 2.0 kunt u raadplegen op Planviewer Noord-Brabant en ruimtelijkeplannen.nl.

De belangrijkste wijziging van de BZV is de verhoging van de minimumscore van de BZV van 7,00 naar 7,25. Ook is de BZV minder complex geworden. Zo is de maatlat ammoniak vervallen en zijn alle certificaten geactualiseerd. In maatlat gezondheid zijn enkele maatregelen vervallen en enkele nieuwe opgenomen. In de maatlat fijnstof is het onderdeel fijnstofimpact vervallen. De maatlatten biodiversiteit en verbinding zijn samengevoegd en een aantal maatregelen uit deze maatlatten is vervallen. En er zijn nieuwe maatregelen opgenomen om overlast te voorkomen.

Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant

Veehouders kunnen maatregelen kiezen en scoren als deze verder gaan dan de wettelijke minimumeisen. De BZV heeft 3 pijlers:

  1. certificaten (onafhankelijk erkende certificaten die veel bedrijven hebben)

  2. inrichting & omgeving (fysieke inrichting van het bedrijf)

  3. innovatie

De BZV beloont ondernemers die innoveren, ook wanneer de innovaties nog geen bewezen bijdrage leveren aan een zorgvuldige veehouderij. Het Panel Zorgvuldige Veehouderij geeft advies over kansrijke innovaties in de veehouderij. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan veehouders en zien erop toe dat zij voldoen aan de criteria van de BZV.

Vragen aan het Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant kunt u mailen naar: PANELZV@brabant.nl.

Contact

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

Secretariaat BZV

Zie ook