Dit geldt voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost (conform de afbakening van de Meststoffenwet) en die geuroverlast veroorzaken op woningen in een straal van 1.000 meter rond de varkenshouderij.

Openstelling regeling

Om stoppende varkenshouders ruim de gelegenheid te geven om zich goed voor te bereiden op deelname aan de regeling, opent de inschrijving in het najaar, in plaats van in augustus, zoals eerder was vermeld. Aanmelding voor deze regeling vindt plaats via de website van de RVO. De exacte datum van de openstelling van deze subsidieregeling wordt nog nader bekend gemaakt.

Start nu met de voorbereiding

Het beëindigen van uw bedrijf of bedrijfslocatie is een ingrijpende beslissing waarbij tal van factoren een rol spelen. Om uzelf goed voor te bereiden is het belangrijk om in gesprek te gaan met uw gemeente, uw adviseurs of ketenpartners (ondersteuningsnetwerken). De gemeenten zijn in samenwerking met de provincies en ketenpartners verantwoordelijk voor het benaderen, begeleiden en ondersteunen van potentieel stoppende varkenshouders. Het is verstandig om te oriënteren op de provinciale regelingen die kunnen worden ingezet bij een vrijkomende agrarische locatie in combinatie met sloop. U kunt hierbij denken aan regelingen als  Staldering of Stal eraf, zon erop. Op www.sloopschakel.nl en www.asbestschakel.nl vindt u informatie over alles wat er komt kijken bij sloop van lege stallen en de verwijdering van asbestdaken. U kunt hier ook berekenen wat het slopen van uw stal(len) en een nieuw dak kost. Wilt u graag hulp bij de zoektocht naar een passende herbestemming van uw agrarische locatie? Dan kunt u hiervoor ook kennis inschakelen via VABIMPULS.

Subsidie voor beëindiging

Ondernemers met meerdere varkenshouderijlocaties kunnen voor een afzonderlijke locatie subsidie aanvragen. Uitsluitend varkenshouderijen die daadwerkelijk hebben geproduceerd en die in de laatste 5 jaar vóór de sluiting onafgebroken zijn gebruikt, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Deelname aan deze regeling is vrijwillig.
Om subsidie te ontvangen dient u een aantal stappen te zetten. Deze stappen hangen deels samen met uw bedrijfsvoering: het afvoeren van de varkens, het leeghalen van de mestkelders en het laten doorvoeren van het varkensrecht. De andere stappen hebben te maken met het beëindigen van uw bedrijf: het laten intrekken van de omgevingsvergunning, het in gang zetten van een wijziging van het bestemmingsplan, het zich contractueel verbinden aan het blijvende karakter van de sluiting van de productielocatie en het slopen van de gebouwen op de betreffende locatie.

Geurscore

Aanvragen voor een subsidie zullen gerangschikt worden op de mate van geurbelasting op woningen in een straal van 1.000 meter rond de veehouderijlocatie, uitgedrukt in een zogenaamde geurscore. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten van de  Wet geurhinder en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij. Varkenshouderijlocaties die de hoogste geurscore hebben komen - in geval het beschikbare budget van € 120 miljoen ontoereikend is om alle aanvragen toe te wijzen - als eerste in aanmerking voor een subsidie.

Hoogte subsidie

Wanneer u in aanmerking komt voor een subsidie, ontvangt u een marktconforme vergoeding voor de in te leveren en definitief door te halen varkenseenheden. De hoogte van deze vergoeding wordt enkele dagen voorafgaande aan de openstelling vastgesteld op basis van de dan geldende marktprijs. Daarnaast ontvangt u een bijdrage voor het waardeverlies van uw varkensstallen. In bijlage 3 van het document Subisidieregeling sanering varkenshouderij (zie pagina 9) vindt u bedragen per m2 van een varkensverblijf, gerelateerd aan de levensduur van het verblijf. De bijdrage bedraagt 65% van de bedragen uit bijlage 3.

Meer informatie

Voor meer informatie over de regeling, voorwaarden en aanmelding kunt u terecht op rijksoverheid.nl

Contact

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Zie ook

Documenten en bestanden (2)

Open Links Sluit Links

Veelgestelde vragen (8)

Open Links Sluit Links
 • Wat moet ik doen om mijn varkenshouderij te beĆ«indigen volgens deze regeling?

  Om gebruik te maken van de saneringsregeling moet u de productie op de varkenshouderijlocatie definitief beëindigen. Dat betekent dat u een aantal stappen moet zetten, zoals het afvoeren van de varkens, het leeghalen van de mestkelders en het laten doorhalen van de varkensrechten. Ook moet u maatregelen treffen om het bedrijf definitief te beëindigen, zoals het laten intrekken van de omgevingsvergunning, het in gang zetten van een wijziging van het bestemmingsplan en het slopen van de stallen (waaronder ook mestkelders en mestopslagen).De volledige lijst met voorwaarden en de periode/tijdspan die u krijgt om aan de voorwaarden te voldoen, kunt u in de kamerbrief en toelichting vinden.

 • Mogen bedrijven meedoen die in de stoppersregeling zitten per 1 januari 2020?

  Nee, die mogen niet meedoen.

 • Geldt, wie het eerst komt, die het eerst maalt?

  Nee, wanneer de belangstelling voor de regeling het budget overstijgt, krijgen de locaties die de grootste geuroverlast veroorzaken voorrang. Een bedrijf dichtbij burgerwoningen heeft dan een grotere kans op deelname dan een bedrijf in een verder verlaten buitengebied. Let op: wanneer uw bedrijf tegen een natuurgebied ligt, vergroot dat niet de kans op deelname. Immers, de regeling is bedoeld om de geuroverlast voor burgers te verminderen. Niet om de ammoniaklast op natuurgebieden te verkleinen. Varkenshouders met interesse, kunnen een gesprek aanvragen met een adviseur waarin samen een berekening kan worden gemaakt of deelname aan de regeling financieel interessant is. Ook kan een inschatting worden gemaakt of deelname kans van slagen heeft.

 • Waar bestaat de vergoeding uit?

  Wanneer u de subsidie krijgt toegewezen, ontvangt u een marktconforme vergoeding voor het inleveren van de varkensrechten en een vergoeding voor het waardeverlies van de varkensstallen. In ruil daarvoor moet de vergunning worden ingeleverd en moet een wijziging van het bestemmingsplan worden ingezet. De bestemming ‘Intensieve veehouderij’ moet van de locatie af. Deze landelijke vergoeding kan nog worden aangevuld met andere provinciale regelingen. Uw adviseur is op de hoogte van de mogelijkheden en kan de opties in kaart brengen.

 • Hoeveel krijg ik vergoed voor het inleveren van de varkensrechten?

  De hoogte van de vergoeding voor de varkensrechten wordt enkele dagen voorafgaand aan de openstelling van de subsidieregeling vastgesteld op basis van de dan geldende marktprijs.

 • Hoeveel krijg ik vergoed voor het waardeverlies van de varkensstallen?

  De vergoeding voor het waardeverlies van de varkensstallen is opgebouwd uit het subsidiepercentage en de gecorrigeerde vervangingswaarde van de varkensstallen. De gecorrigeerde vervangingswaarde voor de varkensstallen wordt bepaald door de nieuwbouwwaarde van een varkensstal per vierkante meter, gecorrigeerd met een factor wegens veroudering. U kunt de gecorrigeerde vervangingswaarde van uw stal bekijken in de nota van toelichting. De vervangingswaarde is na afstemming met de partijen van het HA vastgesteld op €470,- per m2 voor zowel vleesvarkens- als zeugenstallen. Het subsidiepercentage is vastgesteld op 65%.

 • Moet ik bij deelname nog steeds een vergunning voor stikstofbeleid aanvragen voor 1 januari 2020?

  De varkenshouder die een vergoeding ontvangt, zal een aantal stappen moeten zetten. Het betreft deels maatregelen die direct samenhangen met de bedrijfsvoering: het afvoeren van de varkens, het leeghalen van de mestkelders en het laten doorhalen van het varkensrecht. Andere maatregelen zijn op het bestendigen van de bedrijfsbeëindiging: het laten intrekken van de omgevingsvergunning, het in gang zetten van een wijziging van het bestemmingsplan, het zich contractueel verbinden aan het blijvende karakter van de sluiting van de productielocatie en het slopen van de voor de varkenshouderij gebruikte gebouwen op die locatie. Maar het ontslaat de varkenshouder niet van de plicht als men na 1 januari 2020 nog dieren wil houden om een vergunning aan te vragen. Het is verstandig hierover zo snel mogelijk in contact te treden met de gemeente en de aanvragen voor het intrekken van de omgevingsvergunning alvast in gang te zetten zodat er geen dubbele procedures en kosten gemaakt hoeven te worden.

 • Zitten er fiscale consequenties aan deelname?

  Ja, en die kunnen verstrekkend zijn. Zo kan de status van het woonhuis en van de grond die achterblijft na sloop van stallen veranderen van bijvoorbeeld een bedrijfswoning in een burgerwoning. En dat kan weer grote fiscale gevolgen hebben. Het is zaak om die gevolgen vooraf goed in kaart te brengen. Uw adviseur kan daarbij van dienst zijn.