Afbreken stal

Wat is staldering?

In Midden- en Oost-Brabant gaat de provincie met staldering verdere regionale concentratie van vee en verdere leegstand van stallen tegen.

Een veehouder mag binnen een stalderingsgebied uitsluitend nieuwe hokdierhouderijen bouwen, uitbreiden of omschakelen als binnen datzelfde gebied hokdierverblijven worden gesaneerd. Sanering kan plaatsvinden door sloop of herbestemming. Voor elke tien vierkante meter nieuwe of uit te breiden hokdierverblijven moet binnen hetzelfde stalderingsgebied elf vierkante meter hokdierverblijven gesaneerd worden.

Het stalderingsloket toetst of uitbreiding van de oppervlakte van het hokdierenverblijf voldoet aan de voorwaarden van de Verordening ruimte. Wanneer een veehouder plannen heeft om te stoppen kan de vrijkomende stalruimte rechtstreeks aangeboden worden op de markt aan bedrijven met uitbreidingsplannen.

Hoe werkt staldering?

  • Staldering loopt via het stalderingsloket. Uitbreidende veehouders kunnen hier terecht voor de aanvraag van een stalderingsbewijs middels het e-formulier.
  • De oppervlakte van de gesaneerde hokdierverblijven bedraagt tenminste 110% van de oppervlakte van het nieuwe of te vergroten hokdierverblijf.
  • Staldering geldt voor alle veehouderijen, met uitzondering van melkrundveehouderijen, schapenhouderijen, nertsenhouderijen en paardenhouderijen.
  • Staldering mag tussen stallen uit verschillende sectoren plaatsvinden (varkensstallen, pluimveestallen, etc.).
  • Staldering geldt alleen in de 6 stalderingsgebieden uit de verordening Ruimte. Bekijk de kaart waarop deze gebieden globaal zijn aangegeven.
  • Staldering kan alleen binnen hetzelfde stalderingsgebied.
  • Bij het aanvragen van een vergunning voor het oprichten of in gebruik nemen van een stal moet de te stalderen stal daadwerkelijk gesloopt zijn of een nieuwe bestemming hebben.
  • De Verordening ruimte en daarmee het stalderen is op 15 juli ingesteld. Omgevingsvergunningen afgegeven vóór 15 juli zijn en blijven rechtsgeldig. Vergunningen voor nieuwbouw, uitbreiding of omschakeling naar een hokdierhouderij afgegeven na 15 juli, zonder stalderingsbewijs, zijn niet rechtsgeldig.
  • De te stalderen stallen moeten gedurende 3 jaar voorafgaand aan de introductie van staldering (17 maart 2017), onafgebroken bedrijfsmatig in gebruik zijn geweest conform een geldige vergunning.
  • Er gelden extra regels in combinatie met andere aanvragen en regelingen. 

 In de Beleidsregel staldering leest u meer over de uitwerking en procedure van staldering.

Versnelling transitie veehouderij

De provincie streeft naar een duurzame en innovatieve veehouderij. Staldering maakt onderdeel uit van het pakket aan maatregelen om te komen tot die sterke en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij. Lees de Versnelling transitie Veehouderij met meer informatie over stalderen in Brabant of de Verordening ruimte.

Contact

Staldering

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links