Wijzigingen door Omgevingswet

De huidige regels in de Interim omgevingsverordening zijn gehanteerd als uitgangspunt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Vanwege het vervallen van de Wet bodembescherming zijn nieuwe regels opgenomen om verontreiniging van het grondwater te voorkomen. Het voorstel is om daarvoor ook voorbeschermingsregels vast te stellen
  • De aanwijzing van voor verzuring gevoelige kwetsbare gebieden (Wav-kaarten) is vervallen
  • De rechtstreeks werkende regels voor de ontwikkeling van veehouderij en mestbewerking vervallen. Het voorstel is om die te vervangen door voorbeschermingsregels
  • Er is een attentiezone geluid opgenomen langs provinciale wegen waarbinnen aandacht wordt gevraagd voor het oprichten van geluidgevoelige bebouwing

Wijzigingen door nieuwe inzichten

  • Er zijn regels opgenomen voor een maximale boordiepte voor bodemenergiesystemen
  • Er zijn regels opgenomen voor grondverzet in grondwaterbeschermingszones, inclusief de toepassing voor PFAS-houdende grond
  • De regels voor het kappen van houtopstanden zijn aangepast aan de Brabantse Bossenstrategie
  • Omgevingskwaliteit heeft een centrale plek gekregen bij de instructieregels voor het omgevingsplan aan gemeenten. Hierbij is een bouw-sloop regeling vormgegeven en is een ruime maatwerkregeling opgenomen ter versterking van omgevingskwaliteit
  • De mogelijkheden voor collectieve woonvormen in het buitengebied zijn verruimd
  • Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de gebieden op de kaart die aangeven waar welke regels gelden. Naast actualisaties zijn er ook gebieden vervallen of samengevoegd

In hoofdstuk 1 van de toelichting van de ontwerp Omgevingsverordening is een uitgebreider overzicht opgenomen van de wijzigingen.

Vervolgprocedure

Tijdens de periode van ter inzage zijn er reacties op de ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant ingediend. Deze reacties worden samengevat en Gedeputeerde Staten geeft daarop een reactie in een nota van inspraak. Als deze nota is vastgesteld krijgen alle insprekers daarvan bericht. De ingekomen reacties kunnen aanleiding geven voor wijziging van het ontwerp. Ook kunnen er wijzigingen zijn vanwege nieuwe inzichten. Alle wijzigingen worden in een nota van wijziging opgenomen. Gedeputeerde Staten stellen vervolgens aan Provinciale Staten voor om de Omgevingsverordening vast te stellen. Naar verwachting stellen Provinciale Staten de Omgevingsverordening in februari 2022 vast.

Raadplegen

U kunt het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant raadplegen via: www.brabant.nl/omgevingsverordening Het indienen van een reactie is niet meer mogelijk.

Contact

Ontwerp Omgevingsverordening