De omgevingsdiensten voeren deze taken uit namens de provincie: Omgevingsdienst Brabant Noord verleent namens de provincie vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming.

Hoe de provincie omgaat met het verlenen van vergunningen en ontheffingen is vastgelegd in de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant. Lees meer over de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant.

Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving op de naleving van de Wet natuurbescherming wordt namens de provincie uitgevoerd door de 3 omgevingsdiensten, voor zover het gaat om bedrijven binnen hun werkgebied en het provinciale takenpakket. Daarbuiten voert de Omgevingsdienst Brabant Noord deze taken uit. Voor vragen of meldingen over toezicht en handhaving kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord via: info@odbn.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ontheffing. Ook via het meldpunt het netwerk voor het buitengebied ‘Samen Sterk in Brabant’ kunt u terecht met vragen. Voor acute meldingen buiten kantooruren neemt u contact op met de milieuklachtencentrale

Faunabeheer

De Faunabeheereenheid Noord-Brabant heeft op grond van een goedgekeurd faunabeheerplan toestemming van de provincie om bepaalde diersoorten te vangen, te doden of opzettelijk te verstoren. De Faunabeheereenheid doet dat niet zelf, maar geeft op basis van de toestemming van de provincie machtigingen af aan jachthouders. Voor jachthouders is de Faunabeheereenheid het loket.

Schade veroorzaakt door diersoorten

Dieren kunnen schade veroorzaken aan landbouwgewassen. In de Beleidsregel natuurbescherming is opgenomen in welke gevallen de provincie een tegemoetkoming in schade kan verlenen. BIJ12 voert deze taak uit namens de provincie.

Contact

Vergunningverlening toezicht en handhaving Wet natuurbescherming