Op basis van de Verordening is het niet toegestaan om de bestaande oppervlakte dierenverblijf voor geitenhouderijen uit te breiden door het oprichten van gebouwen of door het in gebruik nemen van gebouwen voor het houden van geiten.

Bescherming van natuur

De Wet natuurbescherming (Wnb) ziet op de bescherming van natuur. Bij de verlening van vergunningen op grond van de Wnb speelt de Interim omgevingsverordening geen rol. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten ondanks het geldende moratorium, mogelijk op grond van de Wnb vergunningen zullen verlenen voor geitenhouderijen. Behalve een vergunning op grond van de Wnb heeft een geitenhouderij echter ook een omgevingsvergunning nodig. Bij de omgevingsvergunning, onderdelen bouwen en strijdig gebruik, is het moratorium wel aan de orde. Dit kan ertoe leiden dat de geitenhouderij alsnog niet gerealiseerd kan worden. Daarbij kan het voorkomen dat Gedeputeerde Staten wel een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de omgevingsvergunning hebben afgegeven die ziet op de Wnb, maar dat de gemeente bij toetsing aan de Interim omgevingsverordening de omgevingsvergunning toch niet kan afgeven.

Aanvraag voor Wnb vergunning

Ondernemers die een aanvraag voor een Wnb vergunning indienen of een vvgb aanvragen voor het houden van geiten, dienen er rekening mee te houden dat hun initiatief na de eventueel door Gedeputeerde Staten verleende vergunning of vvgb op grond van de Wnb, door het geitenmoratorium niet gerealiseerd kan worden. Indien er ook ontwikkelingsruimte op grond van de PAS is toegekend bij de vergunningverlening, kunnen Gedeputeerde Staten de vergunning op grond van de Wnb wijzigen of intrekken indien de vergunde activiteit niet binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning is gerealiseerd.

Contact

Gevolgen geitenmoratorium voor vergunningaanvragen Wet natuurbescherming