Onderzoek

Om te weten hoe de natuur ervoor staat en om eigen beleid te kunnen evalueren, monitort de provincie de natuur in Brabant. Een team ecologen bezoekt hiervoor jaarlijks dezelfde gebieden en telt de hier aanwezige aantallen van specifieke planten- en diersoorten. De meetgebieden liggen over heel Noord-Brabant verspreid. Door dit vele jaren achter elkaar en steeds op dezelfde manier te doen, ontstaat een goed beeld van de ontwikkeling van deze planten- en diersoorten.

Toestand van de natuur

Alle ontwikkelingen in alle gebieden samen geven een beeld van de natuurkwaliteit in heel Brabant. Ook zeggen ze iets over de natuurkwaliteit per type natuur: de bossen, de heide, de graslanden, moerassen en ook de natuur in het agrarische gebied.
De provincie gebruikt deze meetgegevens om het effect van haar eigen natuur-, water- en milieubeleid te monitoren. Hebben uitgevoerde natuurmaatregelen het gewenste effect? Neemt de biodiversiteit in bepaalde typen natuur toe of af?

Beleidsevaluatie

De eindresultaten van maatregelen voor natuurbehoud en natuurontwikkeling zijn pas op de lange termijn zichtbaar. Bomen groeien immers niet zo snel. En ook factoren als stikstofuitstoot door landbouw, verkeer en industrie spelen mee. De provincie gebruikt de meetgegevens als ijkpunt. De resultaten kunnen leiden tot aanpassing van het natuur- en landschapsbeleid, dat eens in de 4 jaar wordt geëvalueerd.

BrabantInZicht

De provinciale meetgegevens over natuur, maar ook over milieu en water, zijn samengebracht in de website BrabantInZicht.nl Via deze site kan iedereen op elk moment actuele gegevens raadplegen, op een toegankelijke manier. Naast de provinciale meetgegevens zijn ook de data van de Brabantse waterschappen hierin verwerkt, net als de data van onder andere RAVON, SOVON en de Vlinderstichting. Deze organisaties doen in heel Nederland onderzoek naar vlinders, vogels, amfibieën en reptielen.

Zie ook