Natuur- en landschapsbeleid

Natuur is er voor iedereen. Het provinciale natuur- en landschapsbeleid nodigt andere partijen uit om bij te dragen aan landschap en natuur. Want natuur is niet alleen belangrijk voor planten en dieren, maar ook voor mens en economie. In een aantrekkelijke groene provincie is het immers beter wonen, werken, leven en verdienen. In de nota Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) leest u over het provinciale natuur- en landschapsbeleid in de periode 2012- 2022. Hierin staan de stappen die provincie wil zetten voor een natuur die bijdraagt aan het welzijn van de inwoners en aan de ontwikkeling van Brabant als aantrekkelijke kennis- en innovatieregio. Om het natuurbeleid te kunnen evalueren monitort de provincie de ontwikkeling van de natuur regelmatig.

Wet natuurbescherming

De provincie is naast uitvoering van het eigen beleid ook verantwoordelijk voor de uitvoering van (inter-)nationale wet- en regelgeving voor natuur. Per 1 januari 2017 is de provincie bevoegd gezag voor de uitvoering van de nieuwe Wet natuurbescherming. Hierin zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet samengevoegd. De behandeling van aanvragen om een vergunning en de controle op de naleving van de genomen besluiten wordt door de 3 Brabantse omgevingsdiensten namens de provincie uitgevoerd.