Het gebied is moerassig en heeft veel sloten en kwelwater (grondwater dat aan de oppervlakte komt). Het deelgebied van het Bossche Broek grenst direct aan het stadscentrum van ’s-Hertogenbosch en is daardoor zeer populair onder wandelaars en fietsers. In het natuurgebied komen verschillende bijzondere kranswieren voor. In de Moerputten zijn verder beschermde plantengemeenschappen te vinden, zoals grote zeggenmoerassen, glanshaverhooilanden en blauwgrasland. Het hele Natura 2000-gebied is aangewezen als leefgebied voor twee soorten pimpernelblauwtjes, zeer zeldzame vlindersoorten. Dit is nu de enige locatie in Nederland waar het pimpernelblauwtje voorkomt.

Waterpeil en vermesting

Een onnatuurlijk waterpeil en de vermesting op agrarische gronden heeft negatieve effecten voor de natuur, onder meer in de Bijenweide, het leefgebied van het pimpernelblauwtje. In 2015 zijn in het Vlijmens Ven en de Moerputten twee projecten opgestart die gaan bijdragen aan het natuurherstel: Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (HoWaBo) en LIFE+-project 'Blues in the Marshes'.
Verder verbeteren we de komende jaren de waterstructuur. We verhogen op termijn het waterpeil in Bossche Broek, leggen nieuwe sloten en verdiepen en verbreden aanwezige sloten. Dit draagt onder meer bij aan de uitbreiding van de populatie beschermde grote modderkruipers. Tot slot gaan er enkele regels voor recreatie in het gebied veranderen.

Beheerplan

De provincie heeft voor het gebied een definitief beheerplan vastgesteld. Dit lag van 6 april tot en met 17 mei 2018 ter inzage. Het beheerplan en de nota van antwoord kunt u downloaden.

Contact

Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek

Zie ook