Doelen

Het bos heeft belangrijke natuurlijke, recreatieve en cultuurhistorische waarden. De belangrijkste opgave is het vergroten en verbeteren van de vochtige bostypen. Daarnaast is het een uitdaging om te kijken hoe de drogere bostypen te behouden zijn. Het gaat bij dit gebied vooral om winst op kwalitatief vlak, en uiteindelijk zou de rijke ondergroei van voorheen hersteld moeten worden.

Het Ulvenhoutse Bos is tevens aangewezen als natuurherstelgebied in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Voor het herstel van de natuur worden zowel in het bos zelf als in de omgeving maatregelen genomen. Daarvoor worden een Provinciaal Inpassingsplan (PIP), een milieueffectrapportage (MER) en Projectplan Waterwet (PPWW) opgesteld. In het stappenplan is de globale planning voor de komende jaren weergegeven.

Reliëf en kalkrijk kwelwater

Het Ulvenhoutse Bos is rijk aan reliëf. Op de hoge, droge delen in en om het gebied zakt water in de grond dat vervolgens door de bodem naar de lage delen stroomt en daar als kwel aan de oppervlakte komt. Dit kwelwater is van bijzondere kwaliteit. Door een verlaagde grondwaterspiegel wordt het water versneld afgevoerd uit het bos. Dit leidt tot verdroging van de kenmerkende vochtige bossen. Om de verdroging te stoppen en de hydrologische situatie te herstellen, zijn maatregelen nodig.

Meer informatie over de herstelwerkzaamheden

Kijk voor meer gedetailleerde informatie over herstelwerkzaamheden op:

En blijf op de hoogte van de laatste werkzaamheden via de website van Staatsbosbeheer partner van de provincie.

Beheerplan

Om de doelen te behalen, is het vooral nodig om het watersysteem te herstellen en het bosbeheer aan te passen. Hiervoor zijn ingrijpende maatregelen nodig, zoals grondwerk en het omvormen van delen van het bos. Dit gebeurt in fasen, waarbij per deel van het bos in één keer alle grote ingrepen worden gedaan. U kunt het beheerplan downloaden.

Zie ook