Het gebied is één van de natuurparels en behoort tot het landschapstype hogere zandgronden. De instandhoudingsdoelen voor dit gebied richten zich op oppervlaktebehoud en kwaliteit van vochtige en droge heide in mozaïek met stuifzandheiden met struikhei en zandverstuivingen. Binnen dit landschap ligt een opgave voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering van zeer zwak gebufferde vennen en verbetering van de kwaliteit van zwak gebufferde vennen als het Beuven. Voor zure vennen geldt een behoudsopgave.

Bedreigingen

Voor de te beschermen habitats zijn vooral herstel van de bodem en hydrologie van belang. 

Beheerplan

In het beheerplan is te lezen wat er de komende jaren gaat gebeuren om de natuur op orde te houden. Daarnaast blijkt dat de (huidige) activiteiten gen negatief effect hebben op het gebied.

Zie ook