In het oosten bevindt zich de grootste ven van ons land, namelijk het Beuven.

Wat is het doel?

Voor de te beschermen habitattypen- en soorten in het gebied zijn vooral herstelmaatregelen van de bodem en hydrologie van groot belang. Doordat de verschillende habitatten aaneengesloten in het gebied voorkomen, is er een overgang aanwezig van beekdal tot droge heide. Het versterken en herstellen van deze overgang zorgt dat de diverse natuurwaarden en soorten, die binnen het gebied aanwezig zijn, zichzelf duurzaam in stand kunnen houden. Naast de benodigde maatregelen rondom bodem en hydrologie is het belangrijk dat het heidebeheer zo goed mogelijk aansluit bij het voormalige gebruik van dit landshap. Verschillende maatregelen dragen hieraan bij. Binnen het heidelandschap in dit gebied ligt er een opgave voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering van zeer zwak gebufferde vennen.

Welke maatregelen zijn er nodig?

Rondom het Beuven is één van de eerste grote landelijke venherstelprojecten uitgevoerd. Daarna zijn er nog meer verschillende maatregelen uitgevoerd, dat inmiddels heeft geleid tot de terugkeer van zeldzame habitattypen- en soorten. Ook zijn er vele beheer- en inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Mede hierdoor is het gebied aangewezen als insectenreservaat. Alle maatregelen die nodig zijn, staan beschreven in het beheerplan.

Daarnaast is er een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld met opgaven om de natuur in en om Strabrechtse Heide & Beuven te behouden en verbeteren.

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de gemeentenGeldrop-Mierlo, Heeze-Leende en Someren, waterschappen De Dommel en Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Bosgroep Zuid-Nederland, Konings Rentmeesters en ZLTO.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de kaartbank van de provincie of op natura2000.nl.

Zie ook