Deze video gaat over Gescheperde begrazing

De provincie heeft in het kader van natuur- en landschapsbeheer subsidie beschikbaar voor gescheperde schaapskuddes die door terrein beherende organisaties worden gebruikt in Natura2000 gebieden. Zoals dat onder andere gebeurt in de Regte Heide en Riels Laag. Bij een gescheperde begrazing wordt de kudde door het natuurgebied gestuurd door herder en herdershond. Zo kan de herder in overleg met de beheerder, beslissen waar, wanneer en hoe intensief het terrein wordt begrazen. Met die gerichte begrazing wordt voorkomen dat heidevelden overwoekerd worden door grassen. Door het te hoge stikstofgehalte in de bodem groeien grassen namelijk sterker dan heide.

Heide, beekdal en vennen

In Regte Heide en Riels Laag is niet alleen de natuur maar ook het landschap bijzonder. Door de vele overgangen in het landschap zijn er waardevolle planten- en diersoorten aanwezig. De overgang van de heide naar beekdal zorgt over een lengte van 3 km voor een hoogteverschil van wel 5 meter. En een hooggelegen heidegebied met zure vennen (Regte Heide) gaan over in het laag gelegen beekdal waar zwakgebufferde vennen en beekbegeleidende bossen liggen.

Waterhuishouding op orde

De maatregelen in het gebied Regte Heide en Riels Laag staan in het teken van water. Het gebied is verdroogd en de waterkwaliteit heeft te lijden onder vermesting en stikstof. In en rond het natuurgebied gaan we het grondwatersysteem herstellen. Dit betekent dat het grondwaterpeil op sommige plekken gaat stijgen. Er wordt verder gewerkt aan het herstel van beken om deze Natte Natuurparel te behouden. In het beheerplan staan ook enkele maatregelen om de verstoring van kwetsbare, voor het gebied typische soorten te voorkomen. Nu ondervinden zij onder andere hinder van recreatieve activiteiten.

Beheerplan

De provincie heeft voor het gebied een definitief beheerplan vastgesteld. Het beheerplan kunt u downloaden.

Zie ook