In Regte Heide en Riels Laag is niet alleen de natuur maar ook het landschap bijzonder. Door de vele overgangen in het landschap zijn er waardevolle planten- en diersoorten aanwezig. De overgang van de heide naar beekdal zorgt over een lengte van 3 km voor een hoogteverschil van wel 5 meter. En een hooggelegen heidegebied met zure vennen (Regte Heide) gaan over in het laag gelegen beekdal waar zwakgebufferde vennen en beekbegeleidende bossen liggen.

Waterhuishouding op orde

De maatregelen in het gebied Regte Heide en Riels Laag staan in het teken van water. Het gebied is verdroogd en de waterkwaliteit heeft te lijden onder vermesting en stikstof. In en rond het natuurgebied gaan we het grondwatersysteem herstellen. Dit betekent dat het grondwaterpeil op sommige plekken gaat stijgen. Er wordt verder gewerkt aan het herstel van beken om deze Natte Natuurparel te behouden. In het beheerplan staan ook enkele maatregelen om de verstoring van kwetsbare, voor het gebied typische soorten te voorkomen. Nu ondervinden zij onder andere hinder van recreatieve activiteiten.

Beheerplan

De provincie heeft voor het gebied een definitief beheerplan vastgesteld. Het beheerplan kunt u downloaden.

Zie ook