In de gebieden komen zeldzame vissoorten voor, zoals de bittervoorn, de kleine en de grote modderkruiper. Het gebied is onderdeel van het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem. Met de provincie Gelderland is afgesproken dat de provincie Noord-Brabant het beheerplan maakt voor de Brabantse gebieden Pompveld en Kornsche Boezem, Gelderland doet dit voor Loevestein.

Beheerplan

De provincie heeft voor het Pompveld en Kornsche Boezem een beheerplan opgesteld. Hierin staan voor de 1e planperiode (2014-2020) de maatregelen beschreven om de beschermende habitattypen en -soorten in stand te houden. Direct betrokkenen en belanghebbenden zijn betrokken bij de totstandkoming. Het ontwerp-beheerplan is beschikbaar als download. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. In het ontwerp-beheerplan wordt rekening gehouden met de landelijke stikstofregeling en de aangewezen habitatstypen en -soorten uit het aanwijzingsbesluit.

Afronding

De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) heeft inmiddels het definitieve aanwijzingsbesluit voor het gebied in procedure gebracht.

 

Zie ook