In het zuiden sluit het gebied aan op deelgebied De Brand. Dit is een beekdal met alluviale bossen, graslanden, moerassen en vennen. De Leemkuilen liggen hiervan geïsoleerd en bestaan uit gegraven plassen omgeven door moerasbos.

Wat is het doel?

Voor de Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen zijn instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld. Hierbij wordt de prioriteit gelegd op het tegengaan van verslechtering voor aangewezen habitattypen- en soorten, waarvoor de instandhouding nog niet is bereikt. Om deze doelstellingen te bereiken zijn diverse maatregelen nodig.

Welke maatregelen zijn er nodig?

Om de heide en stuifzand in het gebied te behouden, moet het dichtgroeien van de duinen beperkt blijven. Ook watermaatregelen en zonering van recreatie zijn noodzakelijk om de instandhoudingsdoelen te realiseren. Daarnaast is het nodig dat enkele exotische planten, de watercrassula en de grote waternavel worden teruggedrongen. Alleen op die manier wordt de balans in de natuur behouden, die ervoor zorgt dat dit gebied zo uniek is. Alle maatregelen die nodig zijn, staan beschreven in het beheerplan.

Daarnaast is er een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld met opgaven om de natuur in en om de Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen te behouden en verbeteren.

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de gemeenten Haaren, Heusden, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk, de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas, Natuurmonumenten en Brabants Landschap.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de kaartbank van de provincie of op natura2000.nl.

Contact

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Zie ook