Het heidelandschap wordt doorsneden door (deel gekanaliseerde) laaglandbeken, beekbegeleidende bossen en hoogveenbossen. Ook kent het gebied vloeivelden; hooiland dat bevloeid wordt met (kalkrijk) Maaswater. Het menselijk beheer veroorzaakt unieke natuurwaarden in het gebied.

Doelen

Om deze natuurwaarden zo goed mogelijk te beschermen zijn verschillende doelstellingen geconcretiseerd. Dit betekent dat er wordt ingezet op uitbreiding en kwaliteitsverbetering voor het stuifzandlandschap en het heidelandschap. Binnen het heidelandschap wordt ook gestreefd naar behoud van oppervlak en kwaliteitsverbetering voor actieve hoogvenen of heideveentjes. Dit geldt ook voor de beken met waterplanten en begeleidende natte bossen en de vloeiweiden met glanshaver- en vossenstaarthooiland. Voor andere natuurwaarden geldt niet zozeer dat de kwaliteit verbeterd moet worden, maar wordt in het bijzonder ingezet op behoud.

Beheerplan

In het beheerplan is te lezen wat er de komende jaren gaat gebeuren om de natuur in het gebied op orde te houden. En verder blijkt dat de huidige activiteiten in de directe omgeving geen negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen.

Contact

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Zie ook