Langstraat ligt ten oosten van Waspik en ten westen van Waalwijk (boven Sprang-Capelle). Dit unieke natuurgebied ligt op de grens van zandgronden, rivierlandschap en zeekleigronden. De Langstraat is een ontgonnen laagveenvlakte met zeer lange en smalle graslanden die begrensd worden door elzen. Het natuurgebied omvat trilvenen, kalkmoerassen en blauwgraslanden waar maar liefst vijftig beschermde planten voorkomen, waaronder de welriekende nachtorchis, moeraswespenorchis, geelhartje, gele en blonde zegge en alpenrus. Ook de zeldzame grote modderkruiper, een vissoort, is hier te vinden.

Langstraat in oude glorie herstellen

Langstraat behoorde 50 jaar geleden tot de rijkste natuurgebieden van het land. Door intensief gebruik, vermesting en verdroging is de oorspronkelijke natuur snel achteruit gegaan, en nu bijna niet meer herkenbaar. De provincie wil Langstraat in haar oude glorie herstellen. Er zijn flinke ingrepen in de inrichting van het gebied nodig voor het overleven van kwetsbare dier- en plantensoorten. Zo moet het waterpeil verhoogd worden en is het noodzakelijk om de bemesting in het gebied te beperken. Om te voorkomen dat er te veel voedingstoffen in het grondwater terechtkomen, wordt op een aantal plekken de toplaag van de bodem verwijderd.

Herstelwerkzaamheden

Voor meer gedetailleerde informatie over herstelwerkzaamheden zie:

En blijf op de hoogte van de laatste werkzaamheden via de website van waterschap Brabantse Delta partner van de provincie.

Beheerplan

De provincie heeft voor het gebied een definitief beheerplan vastgesteld. Dit kunt u downloaden.

Zie ook