Het gebied omvat bijna 2000 hectare waardevolle natuur; droge, vochtige en natte heidegronden, vennen, laaglandbeken en beekgeleidende bossen. In Kempenland West zijn onder meer de zeldzame drijvende waterweegbree (in de Beerze en de Reusel) en de vis de kleine modderkruiper (in de Reusel) aanwezig.

Natte Natuurparels

Om de kwetsbare planten- en diersoorten in Kempenland-West te behouden, is het nodig om de waterstructuur in het gebied te verbeteren. In het gebied zijn daarom enkele unieke Natte Natuurparels gepland. Naaldbos wordt hier omgevormd naar natte heide. We dempen sloten en de beken de Reusel en Kleine Beerze krijgen een ondiepe slingerloop (meander). Verder is een actief beheer nodig. Dit betekent dat zomerganzen, de duizendknoop en esdoorn teruggedrongen worden. Vergraste heideterreinen behouden we door gecontroleerde branden, maaien en begrazen. Ook worden een aantal natuurzones een gedeelte van het jaar afgesloten, omdat recreatie hier voor verstoring zorgt.

Beheerplan

De provincie heeft voor het gebied een definitief beheerplan vastgesteld. Dit is te downloaden.

Herstelwerkzaamheden

Ook dit jaar werkt de provincie samen met partners hard om de natuur in dit gebied te herstellen. Waterschap De Dommel is bijvoorbeeld bezig om het beekdal de Groote Beerze opnieuw in te richting. Het doel van dit project is om het gebied natter te maken door het grondwater te laten stijgen. Dit is goed voor de natuur en omliggend landbouwgebied. 

Met een paar slimme ingrepen wordt er voor gezorgd dat:

  • de waterkwaliteit verbetert.
  • de natuur minder kwetsbaar is voor stikstof omdat de biodiversiteit toeneemt.
  • er meer gerecreëerd kan worden door de aanleg van bruggen, paden en wandelroutes.
  • dit gebied zich kan aansluiten bij een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden (lees meer over het Natuurnetwerk Brabant (NNB).

Planning

Waterschap De Dommel verwacht op 1 december de herstelwerkzaamheden voor De Hoeve tot aan Broekseindsedijk af te ronden. Deze herstelwerkzaamheden zijn onderdeel van het grotere projectplan 'Herinrichting beekdal Groote Beerze, traject Broekeindsedijk – Aardbossen'. Wilt u meer informatie over de herstelwerkzaamheden? Volg dan de website van Waterschap De Dommel. Meer gedetailleerde informatie over herstelwerkzaamheden vindt u op natura2000.nl.

Zie ook