De grootste bedreigingen in het gebied zijn verdroging en stikstofneerslag. De omliggende gebieden met landbouw, industrie en verkeer zorgen voor een overmaat aan stikstof. Dit leidt tot verzuring van de bodem en ondiepe grondwater, wat weer een negatief effect heeft op planten en dieren in het gebied.

Welke maatregelen zijn er nodig?

In het gebied liggen bijzondere blauwgraslanden en oude bossen. Samen met experts is vastgesteld dat de waterloop in de Heiloop gedempt moest worden voor het voortbestaan van de blauwgraslanden. Ook in andere delen is herstel van de waterstructuur en een actief beheer nodig. Zo heeft de Beerze haar meanders weer terug gekregen. Deze bochten in de beek zorgen voor meer afwisseling van stroming, zandafzetting en schaduw. Dit verbetert de kwaliteit van het water, wat weer goed is voor allerlei dieren en planten in en om de beek. Ook voor de uitgestrekte heide en vele vennen zijn een uitgebreid pakket aan herstelmaatregelen uitgevoerd, zoals begrazen, chopperen en het vrijmaken van de venoevers. Alle maatregelen die nodig zijn, staan beschreven in het beheerplan.

Daarnaast is er een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld met opgaven in en om de Kampina & Oisterwijkse Vennen om de natuur in het gebied te behouden en verbeteren.

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de gemeenten Boxtel, Oirschot en Oisterwijk, waterschap De Dommel, Brabants Landschap en Natuurmonumenten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de kaartbank van de provincie of op natura2000.nl.

Zie ook