Het gebied bestaat uit licht glooiend zandlandschap met bossen, vennen, bijzondere graslanden en heide. Beekdalen doorsnijden het landschap. De Kampina is vooral van belang vanwege de vennen, natte heide en de fraaie overgangen naar schraallanden (Smalbroeken). Deze unieke natuur is grotendeels afhankelijk van water. Het gebied is daarom aangewezen als Natte Natuurparel. Er leven zeldzame planten- en diersoorten, zoals de drijvende waterweegbree, kamsalamander en taigarietgans.

Stikstof en bemesting

De voornaamste bedreigingen voor soorten in Kampina & Oisterwijkse Vennen zijn verdroging en stikstofdepositie. Het gebruik van het omliggende gebied voor landbouw, industrie en verkeer, zorgen voor een overmaat aan stikstof. Dit leidt tot verzuring van de bodem en het ondiepe grondwater en heeft een negatief effect op planten en dieren. In Kampina & Oisterwijkse Vennen bestaan in de toekomst daarom beperkte mogelijkheden voor de uitbreiding van activiteiten die stikstof veroorzaken. Vlakbij Beerze liggen bijzondere blauwgraslanden en oude bossen. Samen met experts is geconstateerd dat de waterloop de Heiloop gedempt moet worden voor het voortbestaan van de blauwgraslanden. Ook in andere delen van Kampina & Oisterwijkse Vennen is herstel van de waterstructuur en een actief beheer nodig.

Beheerplan

De provincie heeft voor het gebied een definitief beheerplan vastgesteld. Dit kunt u downloaden.

Projectplan Kampina Zuidoost

De provincie heeft voor het gebied een definitief het projectplan waterwet Natte Natuurparel Kampina Zuidoost vastgesteld. Dit plan kunt u downloaden. Dit project maakt onderdeel uit van de maatregelen uit het Beheerplan Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse vennen. In het plan staan de herstelmaatregelen omschreven die in en aan de rand van de Kampina uiterlijk in 2021 uitgevoerd gaan worden om het natuurlijke watersysteem in het gebied te verbeteren. Door goede samenwerking tussen Waterschap De Dommel, Natuurmonumenten en de provincie is er tot één gezamenlijke inrichting gekomen waar alle partijen achter staan. Waterschap De Dommel neemt het voortouw in de uitvoering van de plannen.

Natuurherstelmaatregelen Kampina Zuidoost

Het herstelplan bestaat uit 4 onderdelen:

  • dempen van de Heiloop voor bescherming blauwe graslanden
  • hermeanderen Beerze Logtse Velden
  • aanpassing stuw Brinksdijk
  • omleggen sloot Beerzedal

Lees de volledige beschrijving van maatregelen op www.dommel.nl/kampina

Flora en fauna

Het belangrijkste doel van het herstelplan is om de zeldzame blauwgraslanden die in de Smalbroeken liggen te behouden en ook alluviale bossen, door terugbrengen van kwel in de wortelzone, te stimuleren. In de blauwgraslanden komen belangrijke soorten zoals de Spaanse ruiter en grote pimpernel voor en in de beekbegeleidende bossen de zwarte bes. Ook diersoorten zoals de grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder komen in het gebied voor en verdienen bescherming. Een bijkomend projectdoel is om ook de potentie voor schraallanden en vochtige heide in de Logtse Velden en in het Banisveld te vergroten.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte of meld u aan voor de nieuwsbrief op de projectsite van Waterschap De Dommel: www.dommel.nl/kampina

Contact

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Zie ook