Stikstof en bemesting

De voornaamste bedreigingen voor soorten in Kampina & Oisterwijkse Vennen zijn verdroging en stikstofdepositie. Het gebruik van het omliggende gebied voor landbouw, industrie en verkeer, zorgen voor een overmaat aan stikstof. Dit leidt tot verzuring van de bodem en het ondiepe grondwater en heeft een negatief effect op planten en dieren. In Kampina & Oisterwijkse Vennen bestaan in de toekomst daarom beperkte mogelijkheden voor de uitbreiding van activiteiten die stikstof veroorzaken. Vlakbij Beerze liggen bijzondere blauwgraslanden en oude bossen. Samen met experts is geconstateerd dat de waterloop de Heiloop gedempt moet worden voor het voortbestaan van de blauwgraslanden. Ook in andere delen van Kampina & Oisterwijkse Vennen is herstel van de waterstructuur en een actief beheer nodig.

Beheerplan

De provincie heeft voor het gebied een definitief beheerplan vastgesteld. Dit kunt u downloaden.

Herstelwerkzaamheden

Kijk voor meer gedetailleerde informatie over herstelwerkzaamheden op:

En blijf op de hoogte van de laatste werkzaamheden via de websites van onze partners Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel.

Zie ook