Het Hollands Diep ligt tussen de Biesbosch en het Haringvliet, op de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant. Het Haringvliet is het laatste traject naar de zee. In 1970 verloor het de open verbinding met de zee door sluiting van de Haringvlietsluizen. Deze sluizen en de bovenstroomse stuwen beïnvloeden het peil op het Hollands Diep.

Vogels en vissen

Diverse trekvogels zijn afhankelijk van de Deltawateren als overwinteringsgebied, als ruigebied of als tussenstop. Het open water en de buitendijkse natuurgebieden zijn belangrijk als rust-, foerageer- en broedgebied. Ook is het een potentieel paaigebied voor bepaalde vissoorten.

Beheerplan

De afgelopen jaren is onderzocht wat nodig is om de natuurdoelen voor het gebied te realiseren. Het gaat goed met verschillende beschermde habitattypen en soorten in het Hollands Diep. Er zijn echter ook knelpunten. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de noordse woelmuis en voldoende geschikte broedgebieden voor de kluut.

In het beheerplan worden dan ook verschillende instandhoudingsmaatregelen beschreven. Menselijke activiteiten worden gereguleerd via vrijstellingsvoorwaarden, vergunningvoorschriften of mitigerende maatregelen. Voor één instandhoudingsdoelstelling is het niet mogelijk een goede maatregel te nemen. In de beheerplanperiode wordt extra aandacht geschonken aan rapportage en duiding van monitoring van de kuifeend. Zo hopen we te zien of de negatieve trend doorzet en wat de mogelijke oorzaken zijn.

Zie ook