De natuur in De Brabantse Wal bestaat uit stuifzanden, naald- en gemengde bossen, heide en vennen (natuurgebieden Lievensberg, Staartsche Duinen, Stoppelbergen, Kriekelareduinen). Vooral de stuifzandgebieden zijn bijzondere leefgebieden. Hier komen de beschermde soorten voor zoals de drijvende waterweegbree, kamsalamander, geoorde fuut, dodaars, nachtzwaluw, boomleeuwerik, zwarte specht en wespendief. In het gebied liggen verder een groot aantal landgoederen, waaronder Zoomland, Mattemburgh, Kortenhoeff, Wouwse Plantage, Groot Meer, Molenbeek en Moretusbos. Op deze landgoederen en in de natuur wordt volop gerecreëerd.

Verdroging en slechte waterkwaliteit

De Brabantse Wal kampt met verdroging en een slechte waterkwaliteit. Deze hebben vooral een negatieve invloed op zogenaamde zwakgebufferde vennen (zoals De Groote Meer). De provincie heeft daarom in 2009 een convenant ondertekend met waterbedrijf Evides, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, om De Groote Meer te vernatten en de waterkwaliteit te verbeteren. De maatregelen uit het convenant al volop in uitvoering, maar de waterkwaliteit van het ven is nog niet op orde. In het beheerplan staat onder hoe de aanvoer van schoon water geregeld kan worden en welke ingrepen daarvoor (ook op sommige privéterreinen) nodig zijn.

Beheerplan

De provincie heeft een beheerplan opgesteld voor verbetering van de leefomgeving van zeldzame dier- en plantensoorten in de komende 6 jaar. Hierin staat ook welke herstel- en beheermaatregelen daarvoor nodig zijn. Ook leest u in het plan voor welke activiteiten een Natuurbeschermingsvergunning nodig is en welke voorwaarden voor andere activiteiten gelden. Het beheerplan is nog niet in werking getreden. Dit gebeurt pas na bekendmaking ervan in de Staatscourant.

 

Zie ook