Maar natuur is ook kwetsbaar. De omstandigheden voor de Brabantse natuur en landschap zijn niet overal op orde. En de druk op de natuur en de ruimte is groot ook in Brabant. 

Natuur als onderdeel van onze welvaart

Natuur is de basis van ons bestaan én onze economie. Natuur zorgt voor goede lucht, water en bodem, voor bestuivers voor onze gewassen, voor weerstand tegen ziekten en plagen, voor het vastleggen van CO2, voor onze gezondheid en voor een aantrekkelijke leefomgeving. Wanneer het slecht gaat met de biodiversiteit heeft dit gevolgen voor ons welzijn en onze voorspoed.
Welvaart gaat over wat wij met z’n allen van waarde vinden in het ‘hier en nu’ én ook in het ‘elders en later’. Natuur is van en voor ons allemaal. En natuur is er overal: binnen het Brabantse Natuurnetwerk, in onze woonwijken, bedrijventerreinen en op het platteland. 

Robuust, inclusief en verbonden

De provincie heeft een nieuw lijn geformuleerd voor haar natuurbeleid. Haar ambitie is een biodivers en natuurinclusief Brabant, met natuur overal en voor iedereen. De provincie streeft naar een krachtige en beschermd natuur met goede biodiversiteit die tegen een stootje kan (robuust). Zij zoekt de vernieuwende samenhang met andere maatschappelijke oplossingen want natuur is overal aanwezig, in en buiten de natuurgebieden (inclusief). En de provincie draagt warm hart toe aan natuur die elke Brabander verwelkomt en waar Brabanders graag aan bijdragen (verbonden).

Versterken, verbeteren, verbreden en verbinden

Om invulling te kunnen geven aan de ambitie richting 2030 haken we actief aan bij de grote  veranderingen die in onze provincie plaats (gaan) vinden: bij het omschakelen naar duurzame energie, het sluiten van kringlopen in de landbouw, het water- en klimaatrobuust maken van onze leefomgeving, het aanpassen van de infrastructuur en het (ver)bouwen van woningen.
Want het herstel van de natuur en haar biodiversiteit vindt niet alleen plaats binnen het natuurnetwerk, maar overal. Op die manier komen de maatregelen in beeld, die passen bij het herstel van de systeemwerking en profiteert de natuur door heel Brabant hiervan.

Brabant voor natuur

Samen met partners en inwoners hebben we al mooie resultaten geboekt. Dit was en is nodig voor natuur en biodiversiteit en ook voor het behoud en de versterking van het karakter van Brabant. 
We zetten ook meer en sterkere schouders onder het natuurbeleid en koppelen natuur aan andere opgaven en programma’s. En we zorgen voor een stevigere verbinding van natuur met de hoofden en harten van alle Brabanders.

Milieueffectrapport

Voor het beleidskader is ook een milieueffectrapport (planMER) opgesteld. PlanMER heeft als doel het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. In het planMER wordt beschreven welke beleidsalternatieven onderzocht zijn en welke milieueffecten het voorgenomen nieuwe beleid naar verwachting zal hebben. 

Vervolg

Op maandag 30 mei vond een informatiebijeenkomst over de inhoud van het beleidskader Natuur en het planMER plaats.

Het ontwerp beleidskader inclusief planMER waren in te zien van 17 mei tot en met 27 juni 2022. De ingekomen zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken en het beleidskader wordt daar waar nodig op aangepast. Provinciale Staten moeten het beleidskader vaststellen, dat is naar verwachting in het najaar van 2022.

Meer informatie

Lees het Beleidskader Natuur en het PlanMER.