De Wabo is van kracht sinds 1 oktober 2010 en heeft betrekking op natuur, milieu, bouwen en ruimte. Bestaande (milieu)vergunningen worden gelijkgesteld met een omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u digitaal aan, via het Omgevingsloket Online Uw aanvraag wordt via dit loket doorgestuurd naar het bevoegde gezag. Wie of wat dat is, verschilt per aanvraag en wordt bepaald door het Besluit omgevingsrecht (Bor). Meestal is dat de gemeente, maar het kan ook de provincie of het Rijk zijn. Via het Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig hebt voor de activiteit die u wilt uitvoeren, of dat een melding in het kader van het Activiteitenbesluit volstaat.

Behandeltermijnen

Voor reguliere procedures geldt een behandeltermijn van 8 weken. Voor meer complexe projecten is dit maximaal 6 maanden. Beide procedures kunnen 6 weken uitlopen. Tegen een besluit op grond van de Wabo is 1 keer bezwaar en beroep mogelijk.

Bevoegd gezag

De provincie is het bevoegde gezag voor provinciale bedrijven die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies (voorheen de IPPC-richtlijn), en voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Dit geldt ook voor zaken als bouwen, slopen, het kappen van bomen en het plaatsen van reclameborden. De Omgevingsdienst is de uitvoerder van de vergunningverlening.

Verleende omgevingsvergunningen

  • Meer informatie over vergunningverlening omgevingsrecht van bedrijven waarvoor de provincie het bevoegde gezag is, vindt u onder Vergunningen, meldingen en ontheffingen
  • Informatie over de verleende vergunningstermijn leest u in de Invoeringswet Wabo op overheid.nl artikel 1.2 lid 5.

Contact

Omgevingsvergunningen

Zie ook