De doelen van het PMWP zijn:

  • voldoende water voor mens, plant en dier
  • een schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht)
  • bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s
  • verduurzaming van grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening

De provincie wil op basis van de Dynamische UitvoeringsAgenda PMWP deze doelen realiseren in samenwerking met partners.

Milieubeleid

Het provinciale milieubeleid levert een bijdrage aan de gezondheid van inwoners door milieuverontreiniging te voorkomen. Ook draagt het bij aan veiligheid door de omgeving zo in te richten dat mensen zo min mogelijk risico lopen. Als het milieu te lijden heeft onder menselijke activiteiten, grijpt de provincie in door het handhaven van voorschriften en vergunningen. De provincie beschermt niet alleen, maar geeft ook ruimte voor benutting van bodem, water en lucht. Onder het motto Groene groei wordt gestreefd naar duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen. Meer hierover leest u onder het thema Energie. Voor het milieubeleid is ook de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant belangrijk.

Duurzaamheid en groene groei

Schone bodem, lucht en water zijn niet alleen belangrijk voor mens, dier en natuur, maar ook voor economische activiteiten. De rol die bodem, lucht en water spelen in de economie, noemen we ecosysteemdiensten. Daarnaast is het voor de economie ook belangrijk dat er voldoende energie en grondstoffen beschikbaar blijven. Om zorgvuldig om te kunnen gaan met ons milieu is een overgang nodig naar een groene groei. Naast een duurzame energievoorziening moeten afvalstoffen gebruikt gaan worden als een bron voor grondstoffen. Dat heet ook wel 'circulaire economie'. Een specifiek voorbeeld van circulaire economie is de biobased economy. Ook in de agrofood, alles wat de agrarische sector voortbrengt en waar consumenten van genieten, wordt gestreefd naar gesloten (fosfaat)kringlopen door onder andere mest te verwaarden tot nieuw product.

Veiligheid

Een maatschappij zonder risico’s bestaat niet, maar het doel is om de risico’s wel te beperken. In Nederland is de ruimte schaars, maar mensen willen gezond en veilig leven en het bedrijfsleven wil ruimte houden voor economische groei. Omgevingsveiligheid zoekt hierin de balans. Het doel is een gebied zo in te richten dat mensen die er wonen of werken voldoende beschermd zijn tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. De provincie is het bevoegde gezag voor bedrijven die vallen onder de werking van het Besluit risico’s en zware ongevallen. Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen over provinciale wegen staat onder bevoegd gezag van de provincie. Hoe de provincie deze taak invult, leest u onder thema Veiligheid.

Contact

Milieubeleid: Provinciaal Milieu- en Waterplan